Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 18-07-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 18-07-2023

Gepubliceerd op: 24 augustus 2023 17:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 juli 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 juli 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 11 juli 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 juli 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 juli 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verkoop chalet Hoekerweg 7 te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1.  Het verzoek van Wonen Meerssen om de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Meerssen en Wonen Meerssen voortijdig te laten eindigen en daarvoor in de plaats een erfpachtovereenkomst op te stellen tussen de gemeente Meerssen en de bewoners van het chalet aan de Hoekerweg 7 in Bunde, af te wijzen;
 2. kennis te nemen van de verkoop van het chalet aan de Hoekerweg 7 in Bunde door Wonen Meerssen aan de huidige huurders/bewoners, conform de samenwerkingsovereenkomst, onder de volgende voorwaarden:
  a. er wordt een recht van opstal gevestigd voor het chalet,
  b. de huidige erfpachtovereenkomst blijft vooralsnog doorlopen tegen een canon van € 1,-- per jaar,
  c. op 1 juni 2035 wordt een nieuw erfpachtrecht gevestigd tussen de gemeente Meerssen en Wonen Meerssen tegen een marktconforme canon.

Ontwerp-bestemmingsplan Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De 'Notitie beantwoording inspraakreacties + ambtshalve aanvullingen bestemmingsplan Meerssen' vast te stellen;
 2. de procedure voor het ontwerp-bestemmingsplan Meerssen op te starten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Meerssen en daartoe het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Gunning opdracht renovatie en opwaardering vijver Proosdijpark

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het aanbestedingsproces;
 2. opdracht te gunnen aan Plangroep Heggen voor de milieuhygiënische, geotechnische onderzoeken en besteksvoorbereiding conform de opgestelde offerte;
 3. opdracht te gunnen aan BEWA advies voor het inzichtelijk maken van de huidige situatie, waterkwaliteit, de ecologische potenties en werking van het systeem, beoordelen van fysisch chemische waterkwaliteit en in beeld brengen van de kansen en risico's uit dit onderzoek;
 4. akkoord te gaan met het geven van mandaat aan het afdelingshoofd ruimte voor het ondertekenen van relevante stukken voor het project vijver Proosdijpark;
 5. het deel van de kosten van de opdracht aan Plangroep Heggen ad € 11.985,-- dat betrekking heeft op 2024 op te nemen in de programmabegroting 2024.

Invulling functie zelfregiemakelaar voor de doorontwikkeling van de huiskamers door Trajekt

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een subsidie te verlenen aan Trajekt ter hoogte van maximaal € 77.807,-- in 2023, € 107.432,-- in 2024 en € 92.085,-- in 2025;
 2. akkoord te gaan met de concept-subsidiebeschikking.

Subsidievaststelling Stichting Trajekt 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag van Stichting Trajekt;
 2. de subsidie aan Stichting Trajekt voor het jaar 2022 vast te stellen op € 438.837,--;
 3. akkoord te gaan met de concept-subsidiebeschikking.

Subsidieverlening aan Stichting Trajekt 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een subsidie te verlenen aan Stichting Trajekt ter hoogte van maximaal € 470.805,-- voor de uitvoering van welzijnswerk;
 2. akkoord te gaan met de subsidieaanvraag en concept-subsidiebeschikking.

Raadsinformatiebrief coördinatie ontmoetingspunt De Ketel en andere huiskamers

Besluit: het college van B&W heeft besloten de concept-raadsinformatiebrief coördinatie ontmoetingspunt De Ketel en andere huiskamers vast te stellen.

Vrijwilligerscoördinator De Ketel tot 1 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een subsidie te verlenen aan MIK-PIW ter hoogte van maximaal € 36.847,-- voor de functie van vrijwilligerscoördinator De Ketel tot 1 september 2023;
 2. akkoord te gaan met de concept-subsidiebeschikking.

Projectstructuur uitwerking Masterplan Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de voorgestelde projectstructuur Uitwerking Masterplan;
 2. een externe projectcoördinator te benoemen die zal worden opgevolgd door een interne projectcoördinator zodra deze weer beschikbaar is (1 september 2023).

Gunning opdracht ontwikkelen stedenbouwkundige en landschappelijke visie locatie voormalige papierfabriek te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De opdracht te verlenen aan Bureau Verbeek voor het verrichten van een studie naar de (on)mogelijkheden voor een gebiedsontwikkeling op de locatie van de voormalige papierfabriek te Meerssen;
 2. de opdracht te verlenen aan Martens Willems & Humblé architecten voor een stedenbouwkundige studie voor de locatie papierfabriek te Meerssen;
 3. het restant krediet ad € 59.320,-- uit 2022 middels de 2e Bestuursrapportage 2023 bij te ramen.

Verzoek bijdrage luifel Proosdij

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het verzoek van de Proosdij, Markt 34 te Meerssen om een bijdrage op grond van de regeling Bijdrage Winterterrassen Horeca Meerssen voor het plaatsen van een luifel af te wijzen;
 2. de regeling Bijdrage Winterterrassen Horeca Meerssen in te trekken en de gemeenteraad hierover te informeren.

Digitale raadpleging gemeentelijk erfgoedregister gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren over de mogelijkheid van het digitaal raadplegen van het gemeentelijk erfgoed.

Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas: vervanging van wethouder Vanessa de Rond door wethouder Louk Bongarts in extra bestuursvergadering

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de vervanging van wethouder Vanessa de Rond door wethouder Louk Bongarts in de extra bestuursvergadering van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas ter bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2022.