Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 16-11-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 16-11-2021

Gepubliceerd op: 24 november 2021 14:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 november 2021

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 9 november 2021 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Gunning herinrichting Schoolomgeving De Triangel, Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van de laagste prijs het uitvoeren van de herinrichting Schoolomgeving De Triangel, Ulestraten volgens werkomschrijving 20.074 d.d. 14 juli 2021 te gunnen aan Laeven Infra B.V.

Raadsinformatiebrief inzake toezegging update besteding € 850.000,-- en overzicht vacatures

Besluit: het college van B&W heeft besloten de raadsinformatiebrief over de update van de besteding van € 850.000 en het overzicht van vacatures conform concept vast te stellen en te versturen aan de gemeenteraad.

Onderzoeksrapportage oorzaken hinder en schade door verkeerstrillingen Sint Catharinastraat te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de 'Onderzoeksrapportage oorzaken hinder en schade door verkeerstrillingen Sint Catharinastraat' en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen;
 2. kennis te nemen van de verslaggeving beoordeling van de 'Onderzoeksrapportage oorzaken hinder en schade door verkeerstrillingen Sint Catharinastraat' door de TU Delft;
 3. kennis te nemen van het gebundeld ambtelijk commentaar op de onderzoeksrapportage en dit door te leiden naar de opstellers van het rapport;
 4. in te stemmen met de bestuurlijke reactie op de onderzoeksrapportage en dit door te leiden naar de opstellers van het rapport;
 5. het rapport te laten dienen als basis voor een aantal vervolgonderzoeken en uitwerking van definitieve maatregelen;
 6. de onderzoeksrapportage ter kennisname aan de gemeenteraad te verstrekken conform concept-raadsinformatiebrief.

Raadsvoorstel diverse projecten Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2021.

Realisatie aanleg regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2021;
 2. Akkoord te gaan met een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het selecteren van een aannemer op basis van laagste prijs.

Diverse onderwerpen wateroverlast juli jl.

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over diverse onderwerpen van de wateroverlast van juli jl. conform concept-raadsinformatiebrief.

Mandatering gemeente Sittard-Geleen inzake de aanbesteding Collectieve Zorgverzekering Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met:

 1. De start van een Europese aanbestedingsprocedure inzake een Collectieve Zorgverzekering Zuid-Limburg voor inwoners met een laag inkomen, waarbij de gemeente Sittard-Geleen wordt aangemerkt als penvoerder, mede namens de gemeenten die besluiten om via een mandaatverlening deel te nemen aan de aanbesteding;
 2. de mandatering van de bevoegdheden van opstellen van programma van eisen tot en met definitieve gunning aan de gemeente Sittard-Geleen in het kader van de Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake een Collectieve Zorgverzekering Zuid-Limburg voor inwoners met een laag inkomen.

Controleprotocol 2021 en normenkader 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het controleprotocol 2021;
 2. in te stemmen met het normenkader 2021;
 3. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel met betrekking tot het concept-controleprotocol 2021 en het normenkader 2021 en dit raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de auditcommissie conform de verordening auditcommissie 2017.

Belastingverordeningen en tarieventabellen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de volgende concept-raadsvoorstellen inzake de belastingverordeningen en tarieventabellen 2022 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2021:

 1. Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2022;
 2. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2022;
 3. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2022 met bijbehorende tarieventabel 2022;
 4. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2022;
 5. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2022;
 6. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2022;
 7. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2022;
 8. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening leges Meerssen 2022 met bijbehorende tarieventabel 2022.

Eenmalige bijdrage herbouw kantine en twee kleedlokalen SV Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2021;
 2. in te stemmen met de voorlopige gunning voor de herbouw van de kantine en twee kleedlokalen bij SV Meerssen aan de laagste inschrijver, Eijkerbouw B.V.

Voortzetting samenwerking RivierPark Maasvallei

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het concept-raadsvoorstel te accorderen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2021;
 2. wethouder Hovens te machtigen de samenwerkingsovereenkomst te tekenen met de aantekening dat de gemeente Meerssen vooralsnog alleen samenwerkt en financieel bijdraagt als de gemeenteraad een positief besluit neemt.

Herinrichting Markt e.o.

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het door het college op 9 november 2021 vastgestelde procesvoorstel voor het project herinrichting Markt e.o.