Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 12-09-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 12-09-2023

Gepubliceerd op: 21 september 2023 20:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 september 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 september 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 september 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake bewonersbrief over wilde zwijnen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake bewonersbrief over wilde zwijnen te beantwoorden conform concept-brief.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:

 1. De voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
 2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 3 van de Wgr in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken;
 3. de gemeenteraad wordt geadviseerd een zienswijze kenbaar te maken conform het gestelde in de concept uitgaande brief.

Bedrijfswoningen Meerstraat te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het concept-raadsvoorstel te accorderen voor het beschikbaar stellen van € 30.000,-- uit de reserve actualisatie ruimtelijke plannen ten behoeve van het laten uitvoeren van nader geluidsonderzoek en een risicoanalyse planschade rondom bedrijfswoningen op het bedrijventerrein De Meer;
 2. dit raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie CDA inzake herinrichting buitenterrein Zorgcentrum Ave Maria Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie CDA inzake herinrichting buitenterrein Zorgcentrum Ave Maria Geulle te beantwoorden conform concept-brief.

Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:
  a. de voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW overeenkomstig artikel 61, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad,
  b. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 61, lid 3 van de Wgr in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken,
  c. de gemeenteraad wordt geadviseerd een zienswijze kenbaar te maken conform het gestelde in de concept uitgaande brief zienswijze;
 2. het concept-raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

Nalevingsonderzoek 2023 - Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de beslispunten opgenomen in de akkoordverklaring;
 2. in te stemmen met het inzetten van de SPUK (Specifieke uitkering)-middelen OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) & vroegsignalering alcoholgebruik 2023 voor het regionaal nalevingsonderzoek 2023.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:

 1. De voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
 2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 3 van de Wgr in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken;
 3. de gemeenteraad wordt geadviseerd een zienswijze kenbaar te maken conform het gestelde in de concept uitgaande brief.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:

 1. De voorstellen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
 2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 3 van de Wgr in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken;
 3. de gemeenteraad wordt geadviseerd een zienswijze kenbaar te maken conform het gestelde in de concept uitgaande brief.

Plan van aanpak Brede SPUK (Specifieke uitkering) 2024-2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het concept Plan van aanpak Brede SPUK gemeente Meerssen 2024-2026;
 2. in te stemmen met het voorleggen van het concept Plan van Aanpak aan de kerngroep VNG/VSG;
 3. de financiële gevolgen te vertalen in de 2e bestuursrapportage 2023 en de begroting 2024;
 4. wethouder Smeets (eenmalig) te mandateren om het Plan van Aanpak Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis te ondertekenen.

Realisatie nieuwe raadzaal

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:

 1. De voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
 2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 3 van de Wgr in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze kenbaar te maken;
 3. de gemeenteraad wordt geadviseerd een zienswijze kenbaar te maken conform het gestelde in de concept uitgaande brief.

Reactie en tijdpad Woo (Wet open overheid)-verzoek inzake Xonar

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Conform de concept-brief, gericht aan L1 en Heuvelland Vandaag, te reageren op het verzoek in het kader van de Wet open overheid;
 2. zich te conformeren aan de werkwijze van de andere Heuvellandgemeenten, namelijk om in te zetten op het aanhouden van het Woo-verzoek tot het moment waarop de gemeente Maastricht in haar hoedanigheid als centrumgemeente een besluit heeft genomen op het Woo-verzoek.

Toename wilde zwijnen en de hiermee gemoeide overlast: komen tot duidelijke afspraken over verantwoordelijkheid aanpak overlast wilde zwijnen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de Provincie Limburg en de Stichting Faunabeheer Limburg middels brief uit te nodigen voor een bestuurlijk overleg om de verantwoordelijkheden ter zake af te stemmen.

Oproep donatie aardbeving Marokko

Besluit: het college van B&W heeft besloten een raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad, waarin wordt voorgesteld om vanuit solidariteit een donatie van € 1,-- per inwoner te doen aan het VNG Fonds voor Noodhulp en Wederopbouw.