Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 11-07-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 11-07-2023

Gepubliceerd op: 22 augustus 2023 16:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 juli 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 juli 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 4 juli 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 juli 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 juli 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Raadsinformatiebrief Reorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH) en Inwonersbelevingsonderzoek (IBO)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-Raadsinformatiebrief Reorganisatie SZMH en Inwonersbelevingsonderzoek (IBO).

Mandaatbesluit bezwaarprocedure Kinderopvangtoeslag

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-Mandaatbesluit Uitvoering hersteloperatie kinderopvangtoeslag gemeente Meerssen.

Offerte actualisatie uitvoeringsprogramma Woonvisie

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Op basis van de ingediende offerte opdracht te verstrekken aan Stec Groep voor het actualiseren van het uitvoeringsprogramma van de huidige Woonvisie;
 2. een bedrag van € 4.127,-- als last en € 4.167,-- als baat bij te ramen in de 2e Bestuursrapportage 2023.

Inspraakversie Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inspraakversie 'Concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024';
 2. de inspraakversie 'Concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024' van 17 juli 2023 tot en met 17 september 2023 ter advies voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen;
 3. de inspraakversie 'Concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024' van 17 juli 2023 tot en met 17 september 2023 ter inzage te leggen in het kader van brede inspraak;
 4. de gemeenteraad hierover te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Ophoging subsidie Stichting MEE 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de subsidie voor MEE voor kalenderjaar 2023 op te hogen met € 31.673,-- en dit te dekken uit de middelen binnen het taakveld.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake Maastricht Aachen Airport / Runway Extended Safety Area

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake Maastricht Aachen Airport en Runway Extended Safety Area te beantwoorden conform concept-brief.

Inspraakversie Voorstel Beleidskader Jeugd 2024-2028

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inspraakversie 'Concept regionaal Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028';
 2. de inspraakversie 'Concept Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028' van 12 juli t/m 29 augustus 2023 ter advies voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen;
 3. de inspraakversie 'Concept Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028' van 12 juli t/m 29 augustus 2023 ter inzage te leggen in het kader van brede inspraak.

Principebesluit Zonnepark Schietecoven

Besluit: het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het realiseren van het Zonnepark Schietecoven onder voorwaarden van het tijdelijk afwegingskader en de voorwaarden van de betrokken beleidsvelden.

Herstel brandveiligheidsvoorzieningen pand Hulserstraat 17 te Geulle (Scouting Geulle)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Opdracht te verstrekken aan de firma Boileau, de firma Intergarde en Aannemersbedrijf DeJong voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van de brandveiligheid in het pand gelegen aan de Hulserstraat 17 te Geulle;
 2. de totaal geraamde kosten ad € 15.000,-- in de 2e Bestuursrapportage 2023 te verwerken.

Afhandeling watersnood juli 2021: aanvullende financiële regeling voor gedupeerden

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De Minister van Justitie en Veiligheid schriftelijk te berichten over zijn standpunt om te opteren voor een meer eenvoudige uitvoeringsregeling, gebaseerd op alle gedupeerden die in de betreffende database van het Nationaal Rampenfonds staan, een bedrag ineens en uitvoering bij het RVO;
 2. de overige getroffen gemeenten te informeren over het standpunt van het college;
 3. de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren over de reactie van het college aan de Minister van J en V.