Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 09-03-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 09-03-2021

Gepubliceerd op: 18 maart 2021 14:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 maart 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 2 maart 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Afsluiten dienstverleningsovereenkomst archieftoezicht gemeente Meerssen met Gemeenschappelijke Regeling (GR) Historisch Centrum Limburg (HCL)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Met toepassing van artikel 18 Beleidsregels Aanbesteding Gemeente Meerssen 2017 te volstaan met één offerte;
 2. een dienstverleningsovereenkomst betreffende archieftoezicht gemeente Meerssen aan te gaan met de GR HCL voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Onderwerp: Definitief ontwerp Pletsmolen te Meerssen
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het definitieve ontwerp Pletsmolen e.o. vast te stellen;
 2. Waterschap Limburg conform concept-schrijven akkoord te vragen op een bijdrage van € 60.000,-- en beheerafspraken.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake sloop voormalig Stella Maris gebouw Proost de Beaufortstraat te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake de sloop van het voormalig Stella Maris gebouw Proost de Beaufortstraat te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Principe-verzoek omzetting woonfunctie Meerstraat 46 te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot herbestemmen van de woning aan de Meerstraat van bedrijfswoning naar reguliere woning;
 2. voor het betreffende pand Meerstraat 46 een persoonsgebonden gedoogbeschikking af te geven.

Onderwerp: 2 kapsalons Meerstraat te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Geen medewerking te verlenen aan het legaliseren van twee kapsalons/nagelstudio op het bedrijventerrein aan de Meerstraat;
 2. handhavend op te gaan treden tegen de aanwezigheid van de kapsalons op het bedrijventerrein aan de Meerstraat.

Onderwerp: Beleidsnotitie Kunst in de Openbare Ruimte
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de Beleidsnotitie Kunst in de Openbare Ruimte;
 2. de gemeenteraad voor te stellen de Beleidsnotitie Kunst in de Openbare Ruimte vast te stellen.

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Knopen Lopen (uniform wandelroutenetwerk Zuid-Limburg)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Visit Zuid-Limburg inzake het project Knopen Lopen;
 2. in te stemmen met het aanwijzen van Visit Zuid-Limburg als penvoerder namens de deelnemende gemeenten voor het indienen van de subsidieaanvraag bij de provincie Limburg voor het project Knopen Lopen;
 3. Visit Zuid-Limburg te machtigen de aanbesteding te verzorgen inzake het project Knopen Lopen (vanaf de voorbereiding tot en met de definitieve gunning) en na aanbesteding bij positief gunningsadvies en passend binnen het beschikbaar gestelde budget, opdracht te verlenen voor uitvoering van de werkzaamheden;
 4. de burgemeester te verzoeken om wethouder P.H. Hovens te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst inzake het project Knopen Lopen te ondertekenen (gepland 18 maart 2021).