Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 07-11-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 07-11-2023

Gepubliceerd op: 15 november 2023 15:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 november 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 oktober 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 31 oktober 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 31 oktober 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 31 oktober 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verzoek structurele subsidieverhoging MeerVandaag

Besluit: het college van B&W heeft besloten niet akkoord te gaan met een structurele verhoging van de subsidie met 50% conform verzoek MeerVandaag.

Eenmalige energietoeslag 2023: verhoging inkomensgrens tot 130% van sociaal minimum

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De beoordeling en uitbetaling van de energietoeslag 2023 te laten uitvoeren door de gemeente Maastricht, afdeling Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland;
 2. de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor energietoeslag te verhogen van 120% naar 130%;
 3. de Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Meerssen vast te stellen, onder voorbehoud dat de gemeenteraad instemt met de dekking voor deze extra kosten;
 4. aan de gemeenteraad de volgende beslispunten voor te leggen:
 5. a. in te stemmen met het dekken van de verhoogde kosten ad € 223.000,-- voor de energietoeslag 2023 ten gevolge van de verhoging van de inkomensgrens naar 130% via de algemene reserve,
  b. vooruitlopend op de decembercirculaire waarin de energietoeslag 2023 ter hoogte van € 663.753,-- wordt vermeld, de begroting 2023 zowel aan de baten- als aan de lastenkant conform dit bedrag bij te ramen.

Tegemoetkoming Carnavalsvereniging Havermennekes in energiekosten Auw Kerk te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De helft van de werkelijke energiekosten die door de Havermennekes gemaakt worden tussen 1 oktober 2023 en februari 2024 bij het gebruik van de Auw Kerk voor haar rekening te nemen met een maximum van € 2.500,--;
 2. dat deze tegemoetkoming van eenmalige aard is in verband met de verkoop van de Auw Kerk;
 3. dat het college na deze tegemoetkoming aan de Havermennekes in de toekomst geen extra inspanning meer levert behoudens de geldende subsidieregelingen;
 4. de tegemoetkoming over 2023 wordt toegelicht bij de jaarrekening 2023;
 5. de tegemoetkoming over 2024 wordt bijgeraamd bij de 1e Bestuursrapportage 2024.

Brief rookvrije buitensportverenigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brief aan de buitensportverenigingen naar aanleiding van de aangenomen motie (raadsvergadering 19 juni 2023) over rookvrije sportparken in Meerssen.

Afrekening peuterspeelzalen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. de VVE (Vroegtijdige Voorschoolse Educatie) subsidie over 2022 aan MIK vast te stellen op € 63.005,--;
 2. de VVE subsidie over 2022 aan Spelenderwijs vast te stellen op € 178.734,--;
 3. het tekort van € 15.742,-- dat Spelenderwijs heeft op de VVE locaties binnen de gemeente Meerssen te dekken uit de post onderwijsachterstandenbeleid 2022;
 4. de afrekening van de beide subsidies te betalen uit de post onderwijsachterstandenbeleid 2022 en 2023.

Afsluiting onderhoudscontract pompgemalen Curo Pomptechniek voor 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het afsluiten van het onderhoudscontract pompgemalen met Curo Pomptechniek voor 1 jaar, 1 januari 2024 t/m 31 december 2024;
 2. opdracht te verlenen aan Curo Pomptechniek conform concept-brief;
 3. akkoord te gaan met het opstarten van de aanbesteding van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van diverse rioleringswerkzaamheden, inclusief onderhoud pompgemalen voor de periode 2025 – 2028.

Verlenging Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met deelname aan de verlenging stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2026;
 2. in te stemmen met de verordening 'Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen'.

Uitvoering kleinschalige maatregelen wateroverlast Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het uitvoeren van kleinschalige maatregelen tegen wateroverlast in Bunde;
 2. akkoord te gaan met het inzetten van het budget 'Afkoppelen + maatregelen wateroverlast '23' voor de uitvoering van de kleinschalige maatregelen tegen wateroverlast in Bunde, voor een bedrag van € 112.730,--;
 3. akkoord te gaan met het gunnen van de werkzaamheden rondom de instroom van de Overbundebeek aan de Weerd Infraservice;
 4. akkoord te gaan met het gunnen van de werkzaamheden rondom de Overbundebeek/Kloosterweg en de drempel Wilgenlaan – Lindenlaan aan BLM.

Samenwerking Coöperatie NaarBuitengoed

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Conform verzoek van het bestuur van NaarBuitengoed een contactpersoon toe te wijzen voor projecten die NaarBuitengoed wil ontwikkelen;
 2. dat eventuele projecten per aanvraag zullen worden beoordeeld door de betreffende beleidsambtenaar.