Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-04-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-04-2024

Gepubliceerd op: 14 mei 2024 09:30

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 april 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 april 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Vaststelling VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)-beleidsplan 2024-2027 en uitvoeringsprogramma VTH 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Het Beleidsplan Omgevingsrecht VTH 2024-2027 Gemeente Meerssen vast te stellen;
2. het Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht VTH 2024 vast te stellen;
3. de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) als eigen strategie vast te stellen;
4. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Oproep naar leegstaande of vrijkomende panden

Besluit: het college van B&W heeft besloten een oproep te doen naar leegstaande of vrijkomende panden, via het weekblad 'De Geulbode' en de gemeentelijke media, ten behoeve van woningbouw.

Principemedewerking realiseren één woning Humcoverstraat ongenummerd (naast 124) te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen voor de realisatie van één woning aan de Humcoverstraat ongenummerd (naast 124) te Meerssen.

Gunning deelopdracht 01 Overhakkers (ca. 70 stuks) voorjaar 2024, klein onderhoud asfalt 2024-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het verstrekken van deelopdracht 01 Overhakkers voorjaar 2024 voor een bedrag van € 121.158,64.

Raadsinformatiebrief stagnatie bouw basisschool de Bundeling

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over stagnatie bouw basisschool de Bundeling.

Raadsinformatiebrief aankoop speeltoestellen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over aankoop speeltoestellen.

Raadsinformatiebrief Wijnrestaurant op het Land

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over Wijnrestaurant op het Land.

Principe besluit achter ontsluiting pand Hennekens te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In principe medewerking te willen verlenen aan het realiseren van een achter ontsluiting van de panden Beekstraat 62 / Bunderstraat 2 te Meerssen ten behoeve van de herontwikkeling van de panden tot een (Eu)regionale Wijnhub;
2. in te stemmen met de concept-brief aan de verzoeker.

Aanwijzing secretarissen bezwaarschriftencommissie gemeente Meerssen 2023 en 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Het concept-aanwijzingsbesluit secretaris bezwaarschriftencommissie gemeente Meerssen 2023 voor de betreffende medewerker vast te stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht op 1 juli 2023;
2. het concept-aanwijzingsbesluit secretaris bezwaarschriftencommissie gemeente Meerssen 2024 voor de betreffende medewerker vast te stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht op 1 februari 2024.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie CDA inzake herinrichting buitenterrein Zorgcentrum Ave Maria te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie CDA inzake herinrichting buitenterrein Zorgcentrum Ave Maria te beantwoorden conform concept-brief.

Verzoek structurele bijdrage Mosaqua

Besluit: het college van B&W heeft besloten het college van B&W van Gulpen-Wittem te berichten dat zij thans geen aanleiding ziet om bij te dragen aan de exploitatie van Mosaqua.