Gemeente Meerssen | Gemeente in gesprek met ministerie over aanvullende tegemoetkoming gedupeerden waterramp

Nieuwsbericht Gemeente in gesprek met ministerie over aanvullende tegemoetkoming gedupeerden waterramp

Gepubliceerd op: 25 juli 2023 09:10

Waterramp juli 2021
Twee jaar geleden kregen grote delen van de gemeente Meerssen te maken met wateroverlast door hevige regenval. De overstromingen hebben in grote delen van de gemeente Meerssen tot enorme schade geleid. Omdat de vergoeding vanuit de verzekering en de Wts voor veel mensen ontoereikend was, heeft het gemeentebestuur van meet af aan aangedrongen op een aanvullende financiële tegemoetkoming door het Rijk. In februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid toegezegd, dat zij zal onderzoeken of schrijnende gevallen extra financieel geholpen kunnen worden. Naar aanleiding van deze toezegging heeft het ministerie het initiatief genomen voor een ambtelijk overleg met vertegenwoordigers van de getroffen gemeenten. Sinds eind maart 2023 heeft dit overleg drie maal plaatsgevonden. Tijdens deze overleggen hebben de drie zwaarst getroffen gemeenten Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Meerssen ingezet op een eenvoudig aan te vragen aanvullende regeling voor zoveel mogelijk gedupeerden.

Het ministerie heeft de gemeenten onlangs laten weten, dat men alleen de meest schrijnende gevallen voor een aanvullende regeling in aanmerking wil laten komen. Hiermee worden de gedupeerden bedoeld, die eerder door de gemeenten zijn voorgedragen aan het Nationaal Rampenfonds om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming vanwege hun schrijnende situatie. Elke aanvrager moet afdoende informatie aanleveren over de bestaande financiele rest- en gevolgschade en de daaruit voortvloeiende financiële nood. Het college van B&W heeft het ministerie afgelopen vrijdag in een brief laten weten, dat deze werkwijze volstrekt niet tegemoet komt aan de behoeften van de getroffen inwoners. Het moeten overleggen van allerlei gegevens over de financiële situatie betekent dat zij opnieuw een vaak emotioneel ingrijpend aanvraag- en behandelproces moeten doorlopen. Bovendien vindt het college de insteek van de minister qua doelgroep te smal, omdat daarmee veel gedupeerden alsnog buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld degenen met forse, niet door de verzekering gedekte schade aan de infrastructuur rondom hun woning (bijgebouwen, bestrating, opritten en terrassen).

Het college van B&W heeft de gemeenteraad over de reactie van het ministerie geïnformeerd.

Lees de raadsinformatiebrief