Gemeente Meerssen | Bouwteams presenteren hun Toekomstvisie/Omgevingsvisie

Nieuwsbericht Bouwteams presenteren hun Toekomstvisie/Omgevingsvisie

Gepubliceerd op: 24 mei 2024 12:50

Toekomstvisie presentatie visies Bouwteams - fotocollage
Op donderdag 23 mei presenteerden 10 teams van inwoners hun toekomstvisies voor de gemeente Meerssen. Op de prachtige locatie in de Tiendschuur van landgoed Vliek in Ulestraten deelden de teams hun ideeën voor onder andere leefbaarheid, woningbouw, bereikbaarheid en zorg in Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. De visies die door de teams zijn gemaakt vormen input voor de gemeentelijke toekomstvisie en omgevingsvisie waar we de komende tijd verder aan werken.

Toekomstvisie/Omgevingsvisie

In de toekomstvisie en omgevingsvisie leggen we vast wat we de komende jaren graag willen bereiken in onze mooie gemeente. Teams uit de bevolking hebben de afgelopen maanden met veel inzet en enthousiasme gewerkt aan hun eigen visie. Voor de gemeentelijke toekomstvisie en omgevingsvisie gaan we samen met de teams op zoek naar de gemene delers. We geven vast een eerste impressie van wat is ingebracht.

Toekomstvisie
Kernen beter verbinden en aanvullend op elkaar

De leefbaarheid in de kernen is topprioriteit van alle teams. Diverse teams benadrukten het belang van de samenhang tussen de kernen van de gemeente Meerssen. Met slogans als "Van leefbaarheid naar toekomstkracht", "Gezonde 3 generaties gemeente" en "de 5-sterren gemeente" betoogden teams dat de kernen elkaar meer dan nu elkaar kunnen versterken, waardoor de leefbaarheid per kern beter wordt. Keuzes zijn daarbij onvermijdelijk, niet alles kan overal. Alle kernen hebben 'verborgen parels' die veel inwoners nog niet kennen. Zet in op de kracht per kern en laat mensen 'hoppen' tussen de kernen. Denk ook kern-overschrijdend!

Oud zijn is hip!

In de visies van de teams is veel aandacht voor het sociale aspect. In zorg en welzijn wordt de komende jaren een groter beroep gedaan op inwoners en hun eigen netwerken. Het aloude nabuurschap: beter een goede buur dan een verre vriend. Verschillende generaties, jong en oud, kunnen veel meer op elkaar betrokken worden om daar invulling aan te geven. Organiseer wat mensen voor elkaar kunnen betekenen.

Bouwteams presenteren hun Toekomstvisie
Beter benutten van bestaande kansen

Voor toekomstbestendige vormen van wonen, ontmoetingsplekken, ruimte voor groen en water kijken de teams ook naar bestaande plekken en gebouwen Die kunnen opnieuw, beter en slimmer worden benut (tranformatie). Als voorbeeld werden de papierfabriek in Weert genoemd, een mooie locatie waar wonen, ontmoeten en cultuur zouden kunnen samenkomen en worden uitgebreid. Andere teams kijken ook naar de niet-bebouwde omgeving en noemen bijvoorbeeld de ruimte van sportvelden als een kans. Door te schuiven en te combineren kan er ruimte ontstaan voor het versterken van het wonen en de leefbaarheid.

Omgaan met water grote opgave

In alle teams was aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en de wateroverlast die dat in onze gemeente met zich meebrengt. Als er nieuw wordt gebouwd dan moet rekening gehouden worden met waterbestendigheid. Op slimme plekken en met slimme innovatieve oplossingen.

Jongeren aan het woord
Jongeren aan het woord

Ook jongeren uit onze gemeente denken mee over de toekomst. Vertegenwoordigers van het jongerenteam gaven aan over tien jaar nog graag in de gemeente te willen wonen. Jongeren koesteren de onderlinge verbondenheid en de nabijheid van Maastricht. Om jongeren te behouden is er wel méér nodig: mogelijkheden voor ontmoeten, wonen en kansen op werk. Verder staan onderwijsmogelijkheden, het betrekken van jongeren bij besluitvorming en het organiseren van jongerenevenementen hoog op hun agenda. Concrete ideeën zijn het aantrekken van studenten naar Meerssen en het beter zichtbaar maken van bestaande faciliteiten.

Omdenken en uitvoering organiseren

De teams hebben ook aandacht besteed aan het realiseren van mooie plannen. In een tijd waarin de gemeenten minder geld krijgen van de overheid is het van belang goed na te denken over de uitvoering. Omdenken en 'grensoverschrijdend' werken zijn nodig. En als er bezuinigd moet worden doe dat dan niet op zaken die direct raken aan de leefbaarheid van de inwoners. Meer inzetten op burgerkracht, slim samenwerken met de buren en de inzet van technologie zoals een digitaal Buurtplatform werden als mogelijkheden aangedragen. Alle teams realiseren zich dat de uitvoering niet makkelijk is. Ze adviseren de gemeente te leren van succesvolle voorbeelden van dorpen elders in het land

Vervolg ook samen met inwoners

De visies van de bouwteams vormen bouwstenen voor de gemeentelijke toekomstvisie en omgevingsvisie. We gebruiken ook andere bouwstenen, zoals het beleid van de provincie en de nationale overheid en ook data over bijvoorbeeld de ontwikkeling van bevolking, woningen, bodem en water. Met behulp van de gemene delers uit de visies van de bouwteams, bijpassende projecten en de andere bouwstenen werken we de gemeentelijke toekomstvisie en omgevingsvisie uit. Ook het opstellen van de gemeentelijke toekomstvisie en omgevingsvisie willen we graag samen met inwoners doen. Per bouwteam worden één of twee vertegenwoordigers uitgenodigd om mee te denken en schrijven in de volgende fase.

Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl/toekomstvisie is informatie te vinden over het traject. Onder het kopje 'documenten' zijn binnenkort ook de bijdragen van de teams terug te vinden.

Wij danken nogmaals iedereen voor zijn of haar bijdrage en de daarbij getoonde inzet!