Gemeente Meerssen | Geluidschermen spoorweglawaai

Artikel Geluidschermen spoorweglawaai

Geluidsschermen langs het spoor
Binnen de gemeente Meerssen liggen veel woningen op een locatie waar verkeersgeluid aanwezig is. Dit speelt o.a. in Geulle, Bunde en (in mindere mate) Meerssen voor wat betreft overlast van spoorweggeluid.

Wettelijke taak

De gemeente heeft de wettelijke taak de bewoners die in de woningen langs het spoor wonen te beschermen tegen het geluid van het spoor. Om dit te kunnen doen, zijn er bij het rijk middelen beschikbaar. Op basis van berekende geluidbelastingen worden deze middelen gereserveerd voor maatregelen met betrekking tot geluidsreductie. Dat kan aan de bron (bijvoorbeeld de trein zelf), op of naast het spoor, maar ook aan de gevel van een huis.

Project Sanering Spoorweglawaai

In Bunde speelt op dit moment het project sanering spoorweglawaai. Samen met ProRail heeft de gemeente voor de betreffende woningen een plan opgesteld. Het plan voorziet in het plaatsen van raildempers al of niet gecombineerd met geluidschermen. De plannen worden door Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) gecontroleerd. Na goedkeuring door BSV worden de meeste kosten door het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat vergoed.

Prinses Wilhelminaweg Bunde

Voor het traject door Bunde worden voor de komende tijd een aantal maatregelen voorbereid. Zo loopt het traject Meerssen II (M2) langs de Prinses Wilhelminaweg in Bunde. Voor de maatregelen die hier worden getroffen (raildempers en geluidschermen) heeft ProRail een bestek geschreven en is hiervoor vergunning afgegeven. Vorig jaar zijn op dit traject al raildempers gelegd. Dit jaar worden de geluidschermen gebouwd.

De kabelwerkzaamheden langs de spoorbaan zijn inmiddels gestart. Begin september is aannemer Strukton gestart met de werkzaamheden voor de bouw van de geluidsscherm zelf. Dat betekent dat de Prinses Wilhelminaweg vanaf dat moment 3 maanden lang is afgesloten en slechts beperkt bereikbaar is voor bestemmingsverkeer.

Met name in de weekenden 8-9-2023 (22u) t/m 11-9-2023 (7u) en 17-11-2023 (22u) t/m 20-11-2023 (7u) in de zogenaamde Trein Vrije Perioden zullen de werkzaamheden dag en nacht plaatsvinden met de daarbij behorende mogelijke overlast van dien.

Hemelboomlaan Bunde

Ook voor Meerssen III - het deeltraject langs de Hemelboomlaan in Bunde - wordt een bestek geschreven door ProRail. In overleg met ProRail en na raadpleging van omwonenden is door de gemeente gekozen voor een geluidsschermen met een overwegende hoogte van 1,5 meter. Deze hoogte is berekend vanaf bovenkant spoorstaaf. Omdat het hoogteverschil tussen de weg en het spoor op dit traject wisselt, is er voor gekozen op een deel van het traject de schermen iets te verlagen. Op deze manier blijven enerzijds uitzichten behouden en vindt er anderzijds toch voldoende geluidswering plaats. De verwachting is dat deze maatregelen in 2024 worden gerealiseerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het vervolgproces, neem dan contact op met de projectleider Edward Wezenberg, tel. 14 043 of e-mail info@meerssen.nl.