Gemeente Meerssen | Leidraad bij de organisatie van burgerinitiatieven

Artikel Leidraad bij de organisatie van burgerinitiatieven

Wat verwacht de gemeente van initiatiefnemers die steun of een vergunning van de gemeente vragen?

We gaan ervan uit dat initiatiefnemers die een idee of plan hebben, dit zelf zover mogelijk uitwerken. Daarbij is het uitgangspunt dat het initiatief brede steun heeft van omwonenden en dat inwoners en belanghebbenden het initiatief steunen door mee te helpen of het initiatief te sponsoren.

Stappenplan

Om het idee te realiseren, doorlopen de initiatiefnemers vijf stappen.

Stap 1 - Zorg voor een duidelijk plan of idee

 • Hoe duidelijker het plan of idee is, hoe sneller het gerealiseerd kan worden. De gemeente kan daarbij adviseren.
 • Geef een duidelijke beschrijving (van plan, idee, initiatief, project, activiteit.
 • Bepaal zelf hoe je het initiatief wilt noemen.)

 • Maak duidelijk wat het initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid.
 • Geef duidelijk aan wat de plaats is waar de activiteit plaatsvindt, of waar iets verbeterd of veranderd moet worden. 
 • Maak zo nodig een tekening.

 • Bij een activiteit: geef de datum, begintijd en eindtijd.
 • Bij een project: maak een planning.

 • Maak een globale kostenraming.
 • Noem de hoogte van het bedrag dat nodig is voor de uitvoering en het eventuele beheer voor instandhouding van het plan of initiatief.
 • Geef aan welke (financiële) bijdrage van de gemeente je verwacht.
 • Geef ook aan of er andere bronnen van inkomsten zijn.
 • Wellicht ga je een financiële bijdrage vragen van toekomstige deelnemers of gebruikers, of is financiële steun toegezegd door sponsors.

 • Houd er rekening mee dat voor de activiteit of het plan een vergunning nodig kan zijn.
 • Neem daarom bij het ontstaan van een idee altijd even contact op met de gemeente.

Stap 2 - Een initiatief realiseer je niet alleen (er moet draagvlak zijn)

 • Het initiatief moet altijd ondersteund worden door meerdere mensen.
 • Als het initiatief in de openbare ruimte plaatsvindt, zal de gemeente nadrukkelijk vragen of er draagvlak is bij direct omwonenden.
 • In sommige gevallen zullen wij om een handtekeningenlijst vragen.

 • Vermeld of mensen bereid zijn om het initiatief te ondersteunen of om mee te helpen.
 • Denk hierbij aan buren, andere omwonenden, ondernemers of maatschappelijke organisaties.

 • Voor het slagen van het initiatief is het belangrijk rekening te houden met alle belanghebbenden.
 • Geef ook aan of er tegenstanders zijn.

 • Initiatiefnemers moeten hun plan of idee ondertekenen met vermelding van hun naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Wijs een contactpersoon aan als er meerdere initiatiefnemers zijn.

Stap 3 - Dien het initiatief in

 • Wij adviseren initiatiefnemers om hun plan tijdens een gesprek met onze medewerkers in te dienen, zodat zij kunnen adviseren over bijvoorbeeld benodigde vergunningen.
 • Als een plan niet haalbaar is, denken de medewerkers mee om te kijken wat mogelijk is om het plan wel haalbaar te maken.
 • Je kunt het initiatief natuurlijk ook schriftelijk indienen.

Stap 5 - Binnen vier weken hoor je van ons

 • Als het idee 'af' is en bij de gemeente wordt ingediend streven wij ernaar om binnen vier weken een reactie te geven.
 • In de reactie staat:
  - Hoe de gemeente tegenover het idee staat.
  - Wat de gemeente kan betekenen voor het initiatief.
  - Hoelang het ongeveer duurt totdat er een beslissing over is genomen.
  - Wie je vaste aanspreekpunt is.

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie in de Participatiewijzer vragen? Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum voor meer informatie.

Klant Contact Centrum 

 • Telefoonnummer 14043
 • E-mail info@meerssen.nl.