Gemeente Meerssen | Participatievormen

Artikel Participatievormen

Trede participatieladder              

Participatievorm (voorbeelden)                                          

Informeren
De gemeente informeert inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en/of andere belanghebbenden en belangstellenden over gemeentelijk beleid. Er is geen ruiInfomte voor participatie, of participatie volgt op een later moment.

 • Informatie via de gemeentelijke media of tijdens een bijeenkomst (online of fysiek)
 • Schriftelijke informatie (bewonersbrief, gemeentepagina)

Raadplegen
De gemeente wil graag de mening horen van de inwoners. Wat leeft er, wat speelt er? Zijn er nieuwe ideeën? De gemeente is niet verplicht om suggesties over te nemen, maar houdt er wel zoveel mogelijk rekening mee.

 • Meedenkbijeenkomsten (online of fysiek)
 • Polls / Enquêtes
 • Klankbordgroepen
 • Inloopbijeenkomsten
 • Reactieformulieren voor suggesties, ideeën en opmerkingen
 • Wijkschouwen (Raad on Tour)
 • Toekomstwandelingen
 • Jong/oud-tandems
 • Spreekrecht gemeenteraad
 • Spreekuren collegeleden
 • Visietheken
 • Dorpslabs
 • Burgertop 

Adviseren
De gemeente nodigt (vertegenwoordigers van) inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en/of andere relevante partijen uit om gevraagd en ongevraagd suggesties of oplossingen aan te dragen voor een bepaald vraagstuk. Dit kan bij de agendering, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en doorontwikkeling van beleid zijn. Het college en de raad moeten goede argumenten hebben om hun adviezen niet op te volgen.

 

 Adviesorganen
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Buurtnetwerken
 • Groenplatform
 • Stichting Duurzaam Meerssen

Mogelijk in de toekomst:

 • Kinderraad
 • Jongerenplatforms

Cocreëren (samenwerken)
Participanten zoeken samen met de gemeente naar oplossingen; het college houdt zich aan de resultaten van het overleg. De gemeenteraad kan nog anders beslissen, maar moet het besluit dan wel goed kunnen uitleggen.


 • Projectgroep
 • Werkgroep
 • Atelier (ontwerp)
 • Workshops

(Mee-) beslissen
Op deze trede is de invloed van betrokkenen het grootst. Het gemeentebestuur stelt kaders maar laat het maken van keuzes over aan de betrokken partners. De ambtenaren hebben een adviserende rol. Dit laat onverlet dat het gemeentebestuur altijd eindverantwoordelijk is voor de gemaakte keuze.

De participanten kiezen voor een werkvorm. De gemeente geeft desgevraagd advies.
   
 Bij de inzet van communicatie- en participatievormen houdt de gemeente Meerssen rekening met de belangen van specifieke doelgroepen (actief benaderen, communicatie op maat).