Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 44 - 28 oktober 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 44 - 28 oktober 2020

Gepubliceerd op: 27 oktober 2020 13:55

Gemeentepagina: week 44
Datum: woensdag 28 oktober 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Op weg naar rustig vaarwater:
Samenwerkende raadsfracties presenteren kandidaat-wethouders en te varen koers tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Tijdens de raadsvergadering van 24 september hebben de vier zittende wethouders met onmiddellijke ingang hun ontslag ingediend bij de gemeenteraad. Omdat vanaf die datum geen wethouders meer in functie waren, is conform de gemeentewet de burgemeester in plaats van het college getreden. Omdat de vier raadsfracties Lokaal DNA, CDA, Kijk!!! en FOCUS van mening zijn dat Meerssen door een voltallig college bestuurd moet worden, hebben ze na gesprekken onder leiding van mevrouw Quint-Maagdenberg het initiatief genomen om twee fulltime wethouders te nomineren: de heer Gerard Ijff en de heer Rein Dupont.

Gerard Ijff (64 jaar) (links op de foto) is een zeer ervaren bestuurder. Iemand met jarenlange ervaring als wethouder. Hij heeft ruime ervaring met de portefeuilles openbare ruimte en bestuurlijke ervaring op het terrein van sport, asielzoekersvraagstukken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt vraagstukken, wijkontwikkeling en wijkbeheer.

Rein Dupont (62 jaar) heeft 12 jaar ervaring als raadslid en is ruim 10 jaar lid geweest van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg waar hij verantwoordelijk voor alle dijkversterkingsprojecten in Limburg was. Daarnaast vervult hij nog enkele nevenfuncties.

Beide kandidaat-wethouders zijn afkomstig van buiten de gemeente Meerssen, hebben zin in deze uitdaging en kunnen bogen op ruime bestuurlijke ervaring. De benoeming en beëdiging van de wethouders wordt behandeld tijdens een extra raadsvergadering op maandag 2 november 2020.

Voorgestelde koers tot gemeenteraadsverkiezingen 2022
Bij de presentatie van de twee kandidaat-wethouders hebben de vier fracties bovendien een koersdocument gepresenteerd. Dit bevat voorstellen die zij in de afgelopen weken via het college aan de ambtelijke organisatie hebben voorgelegd.

Belangrijkste uitgangspunten:

 1. Weloverwogen en doordachte keuzes maken om tot een meerjarig sluitende begroting te komen.
 2. Niet snijden in voorzieningen die ons sociale weefsel hard zouden treffen en geen exorbitante lastenverzwaringen.
 3. Bij de vaststelling van tarieven hebben wij ook oog voor tarieven van lokale heffingen in omliggende gemeenten.
 4. Doordat we te maken hebben met meer taken en minder knaken voor de uitvoering van het sociaal domein zijn we genoodzaakt tot keuzes in de uitgaven, dat wil zeggen: efficiënter werken, concretere doelen stellen en beter monitoren.

Belangrijke prioriteiten:

 1. In rustig vaarwater brengen van bestuurlijk Meerssen, waarbij lopende projecten worden voortgezet.
 2. De ambtelijke organisatie zodanig inrichten, dat er in de komende jaren sprake is van goed bestuur.
 3. In de gemeenteraad zoeken naar breed draagvlak: de wethouders zijn immers in dienst van de hele raad.

Niets doen is geen optie
Bij het verkennen van scenario's voor de toekomst van de gemeente Meerssen, blijft het motto: 'Niets doen is geen optie'. De samenwerkende fracties sluiten geen enkele oplossingsrichting uit en streven ernaar om dit proces vanuit de hele raad vorm te geven. Doel is uiterlijk eind 2021 diverse scenario's te hebben uitgewerkt, waardoor burgers en politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een duidelijke positie kunnen innemen. We spannen ons in om voor besluiten inzake de toekomst van de gemeente Meerssen breed draagvlak te zoeken c.q. te creëren bij zowel de bevolking als in de gemeenteraad. Belangrijke momenten daarbij zijn de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, omdat deze mogelijk tot een andere financiering van gemeenten kunnen leiden en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Sluitende meerjarenbegroting
De verwachting is dat het nieuwe college met inachtneming van het bovenstaande een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad kan voorleggen ter besluitvorming op 11 en 12 november. Vervolgens kan de vastgestelde gemeentebegroting tijdig - dus vóór 15 november 2020 - bij de Provincie worden ingediend.

Bjorn Molling - Fractievoorzitter Lokaal DNA
Agnes Jonkhout - Fractievoorzitter CDA
Andreas Pohle - Fractievoorzitter KIJK!!!
Roger Thijssen - Fractievoorzitter FOCUS

Op www.meerssen.nl vindt u meer informatie over de kandidaat-wethouders en het Koersdocument 4P November 2020 – Maart 2022

---

CoronaMelder stopper

---

Maandag 2 november 2020
Extra raadsvergadering

Op maandag 2 november 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Voorstel Tussentijdse benoeming van nieuwe wethouders
 • Voorstel Afleggen eed dan wel verklaring en belofte door tussentijds benoemde wethouders
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Maandag 9 november 2020
Digitale financiële raadsadviesvergadering

Op maandag 9 november 2020 vindt er een digitale financiële raadsadviesvergadering (t.b.v. de begroting 2021) plaats. De vergadering start om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 11 november 2020 en donderdag 12 november 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda financiële raadsadviesvergadering maandag 9 november 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 30-09-2020 en 01-10-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
 • Concept-raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2020
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2021
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Corona stopper mondkapjes

---

Officiële Bekendmakingen


Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Op de Locht 52' en Anterieure overeenkomst bestemmingsplan

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 29 oktober t/m 9 december 2020 voor eenieder het ontwerp bestemmingsplan 'Op de Locht 52' ter inzage ligt. Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status en regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen in dit geval specifiek voor het perceel Op de Locht 52 (6245 NS) Bunde (kadastraal beken gemeente Bunde – sectie A – nummer 3602 (gedeeltelijk). Het perceel Op de Locht 52 bestaat uit een manege met woning.

Het bestemmingsplan wordt zodanig aangepast dat bij deze manege, in de bestaande bebouwing, drie vakantiewoningen kunnen worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling is bedrijfstechnisch noodzakelijk om de eeuwenoude carréboerderij te kunnen blijven onderhouden. Ter plekke is in de feitelijke situatie tevens één bedrijfswoning aanwezig. In het van kracht zijnde bestemmingsplan 'Buitengebied' is deze per abuis niet aangeduid. In voorliggend bestemmingsplan wordt deze omissie gecorrigeerd door middel van het alsnog aanduiden van de bedrijfswoning.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Op de Locht 52' de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.

Indienen van zienswijzen: gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. U moet deze sturen aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer drs. Edward Wezenberg (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.
Waar ter inzage: u kunt het ontwerp bestemmingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is NL.IMRO.0938.BP05012-ON01.

Anterieure overeenkomst

Daarnaast maakt het college op grond van artikel 6.24, lid 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 21 oktober 2020 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.4a Wro, heeft gesloten in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor het realiseren van 3 vakantiewoningen en het legaliseren van 1 bedrijfswoning op het perceel Bunderstraat 88 te Meerssen. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de betaling van onder andere de ambtelijke kosten, de eventuele planschade dan wel mogelijk andere schade voortvloeiend uit de procedure.

Met ingang van 29 oktober 2020 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte tijdens kantooruren (tussen 8.00 uur en 12.30 uur), Markt 50 in Meerssen. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit Wonkelestraat Bunde

Betreft: Instellen geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer Wonkelestraat Bunde.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: door het plaatsen van de verkeersborden RVV C07 (Gesloten voor vrachtauto's) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een verbod voor vrachtverkeer in te stellen voor de Wonkelestraat te Kasen. Door het aanbrengen van onderborden met de tekst 'uitgezonderd bestemmingsverkeer' te bepalen dat bestemmingsverkeer van dit verbod is uitgezonderd.
Toelichting: bovengenoemde straat is in beheer bij de gemeente Meerssen. Met het instellen van dit verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer, zal het doorgaand vrachtverkeer andere routes naar en van richting Geulle moeten kiezen. Met deze maatregel verzekeren we niet alleen de veiligheid op de weg, maar beschermen we ook de kwetsbare weggebruikers zoals fietsers. De Wonkelestraat is onderdeel van een school-thuisroute. Fietsers ervaren vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen als een bedreigend gevoel.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 26-10-2020 t/m 14-12-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest o.a. plaatmateriaal, Houthemerweg 7, 6231 KS Meerssen (ontvangen 12 oktober 2020);
 • het verwijderen van asbest o.a dakbeschot, Burgemeester Binckhorststraat 6, 6231 GV Meerssen (ontvangen 16 oktober 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van 10 zelfstandige wooneenheden (inclusief gevelwijzigingen/toevoegingen en interne wijzigingen, dit betreft de wooneenheden 6C, 6E, 6F, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10 en 12) in de hoeve Moorveldshof, Schonen Steynweg 6 en 8, 6237 NA Moorveld (verzonden 19 oktober 2020);
 • het tijdelijk gebruik van drie extra zelfstandige wooneenheden (aangeduid als wooneenheden 6A, 6B en 6D), Schonen Steynweg 6 en 8, 6237 NA Moorveld (verzonden 19 oktober 2020);
 • het verbreden van de oprit, Hulserstraat 23, 6243 BK Geulle (verzonden 19 oktober 2020);
 • het realiseren van een woning, project Gen Eijcke kavel E10, Europastraat 7, 6235 BT Ulestraten (verzonden 21 oktober 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 28 oktober 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen