Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 43 - 21 oktober 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 43 - 21 oktober 2020

Gepubliceerd op: 21 oktober 2020 00:05

Gemeentepagina: week 43
Datum: woensdag 21 oktober 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Maatregelen in verband met het coronavirus

CoronaMelder-app
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn, die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Meer informatie over deze maatregelen vindt u op onze coronapagina. Informatie over deze gedeeltelijke lockdown vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.meerssen.nl/coronavirus. Of volg de landelijke media. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Hou vol & blijf gezond.

Noodverordening
Sinds 14 oktober geldt een nieuwe noodverordening. Deze kunt u inzien op www.meerssen.nl/coronavirus.

Bezoek aan het gemeentehuis: draag een mondkapje
Heeft u een afspraak bij de gemeente, of brengt u een bezoek aan ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)? Dan vragen wij u om een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor gemeentelijke trouwlocaties.

CoronaMelder App
Iedereen kan nu de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert u als u mogelijk besmet bent. Zo kunt u voorkomen, dat u onbewust een ander besmet. De CoronaMelder-app staat in de App Store en de Google Play Store. Downloaden van de app is altijd vrijwillig. Meer weten? Kijk op www.coronamelder.nl.

INFORMATIE

Algemene vragen over het coronavirus
Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl.

Gezondheidsvragen
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest
Bij (milde) klachten: laat u testen. Bel voor een test 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Overige vragen over het coronavirus mbt Zuid-Limburg
Callcenter Veiligheidsregio ZL: tel. 0251-260960 of www.vrzl.nl/coronavirus.

Financiële regelingen ondernemers
www.rijksoverheid.nl en www.socialezakenmh.nl of bel tel. 043-3506046.
Tozo: www.gemeentemaastricht.nl/tozo.

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder.

--- 

Startersleningen Gemeente Meerssen

Op 15 oktober 2020 stelde de gemeenteraad de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2020 vast. Deze verordening biedt starters op de woningmarkt de mogelijkheid om via een aanvullende hypotheek de aanschaf van hun eerste woning mogelijk te maken. Deze aanvullende hypotheek - een starterslening - bedraagt maximaal € 45.000 en moet voorzien zijn van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met de invoering van deze verordening probeert de gemeente een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de woningmarkt.

Voordelen van een starterslening
De starterslening kan het financieel mogelijk maken dat bijvoorbeeld jonge mensen een woning kunnen aankopen of bouwen. Bovendien hoeft over de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald te worden over de starterslening. Hierna vinden periodiek inkomenstoetsen plaats om zoveel mogelijk maatwerk te krijgen in de betaling van de rente en aflossing van de starterslening. Ook kan tegen gunstige voorwaarden extra worden afgelost.

Criteria voor het verkrijgen van een starterslening
Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet u aan een aantal criteria voldoen. De belangrijkste criteria zijn:

 • De aanvrager(s) is/zijn meerderjarig en verblijfsgerechtigd.
 • Het betreft de eerste aankoop van een (bestaande of nieuwe) woning of een bouwkavel voor het oprichten van de eerste woning.
 • De (te bouwen) woning wordt de hoofdbewoning voor de aanvrager(s) en moet in de gemeente Meerssen liggen.
 • De koopsom van de woning bedraagt maximaal € 225.000 exclusief de volgens de NHG-norm geldende verwervingskosten.
 • Het bruto-gezinsinkomen bedraagt niet meer dan € 48.300 per jaar (kan jaarlijks worden bijgesteld).
 • De maximale hoofdlening (hypotheek) wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.
 • Er mogen geen andere financieel gunstige regelingen op de aanschaf van de woning of bouwkavel van toepassing zijn.

Verstrekken van leningen is gelimiteerd
Het aantal startersleningen dat de gemeente kan verstrekken, is beperkt. Dat betekent dat uw aanvraag afgewezen wordt als het beschikbare geld voor startersleningen op is en er geen extra financiële middelen kunnen worden aangewend.

Aanvraag starterslening
Voor meer informatie over de starterslening of een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met uw makelaar, financiële instelling of raadpleeg de website van de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn): www.svn.nl.

Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl vindt u een voorcheck-formulier, waarin de belangrijkste voorwaarden zijn opgenomen. Op deze wijze kunt u snel checken of u in principe in aanmerking komt voor een starterslening. Zo ja, dan kunt u het officiële aanvraagformulier downloaden via de website van Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn): www.svn.nl.

Een aanvraag voor een starterslening wordt ingediend bij SVn. Deze stichting toetst de aanvraag en adviseert de gemeente die het besluit op de aanvraag neemt. Op de website van SVn vindt u ook de uitvoeringsregelingen die op onze startersverordening van toepassing zijn en kunt u terecht voor uitgebreide informatie over de starterslening.

Informatie

Voor alle informatie over de Starterslening
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn): internet: www.svn.nl. E-mail: info@svn.nl. Telefoon: 033-2539436.

Voor algemene informatie
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--- 

Plantwerkzaamheden Pletsstraat Bunde

Begin november start de gemeente Meerssen met de aanleg van de groenvoorziening in de Pletsstraat. Dolmans Landscaping Group voert dit werk uit. Zij planten 24 bomen, 710 haagjes (inclusief afrastering) en 1.150 heesters aan. Daarnaast worden gazons ingezaaid. Dolmans Landscaping Group verzorgt ook het onderhoud en de nazorg tot 1 jaar na aanplant. Daarna zal het onderhoud van de groenvoorziening worden overgedragen aan de gemeente.

Verkeershinder
De werkzaamheden duren ongeveer één week. De Pletsstraat blijft gewoon toegankelijk. Tijdens het werk zetten we verkeersregelaars in. We proberen de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers worden gevraagd de instructies van de verkeersregelaars op te volgen.

--- 

Vooraankondiging Begrotingsvergadering 11 en 12 november 2020

Op woensdag 11 november en donderdag 12 november 2020 vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering plaats van de gemeenteraad. Aanvang 18.00 uur. U kunt de begrotingsvergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl. De concept-agenda voor de raadsvergadering volgt ruimschoots voor de vergadering en wordt tevens op de gemeentelijke website geplaatst. In week 46 volgt deze informatie op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda en bijbehorende stukken liggen vanaf 4 november 2020 ter inzage:

 • Digitaal: via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.
 • Op papier: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

--- 

Werkzaamheden Klinkenberg, Witte Hoek en Eburonenpark Rothem

Op 19 oktober is BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Meerssen gestart met de herinrichting van de Klinkenberg en de omgeving De Witte hoek. Naast wegwerkzaamheden vernieuwen we ook het Eburonenpark aan de Klinkenberg en het plein aan de Eburonenstraat.

Project Klinkenberg, De Witte Hoek en Eburonenpark
De Klinkenberg wordt in de nieuwe situatie als herkenbare doorgaande route opnieuw ingericht. Parallel aan de herinrichting van de Klinkenberg richten we ook het voormalig busstation 'De Witte hoek' opnieuw in. Ook het Eburonenpark aan de Klinkenberg krijgt een nieuwe inrichting waarbij we nieuwe beplanting en bomen aanbrengen. Verder leggen we nieuwe verhardingen aan waardoor de bereikbaarheid van het park wordt vergroot. Na afronding van de werkzaamheden in het park, worden er speelvoorzieningen geplaatst. Het plein aan de Eburonenstraat knappen we op en voorzien we van nieuwe materialen en beplanting. We leggen hier onder andere parkeerplaatsen aan en planten leibomen.

Fasering
Het gehele werk neemt ca. vijf maanden in beslag verdeeld over vijf fases.

 • Fase 1: Klinkenberg (deel 1) - duurt van 19 oktober tot begin december 2020
 • Fase 2: Eburonenpark - duurt van begin november tot medio december 2020
 • Fase 3: Plein Eburonenstraat - duurt van eind november tot medio december 2020
 • Fase 4: Klinkenberg (deel 2) - duurt van begin januari tot medio februari 2021
 • Fase 5: De Witte Hoek - duurt van begin februari tot eind maart 2021

De planning is afhankelijk van het weer en onverwachte omstandigheden.

Bereikbaarheid
In fase 1 en 4 is doorgaand verkeer niet mogelijk op de Klinkenberg. De weg is dan afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen via het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten het werk passeren. Aanwonenden kunnen te voet en per fiets hun woning bereiken. Bereikbaarheid voor leveranties en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd. BLM biedt waar mogelijk maatwerk aan, neem hiervoor contact op met Christian Reuls van BLM.

Informatie
Christian Reuls, contactpersoon BLM Wegenbouw. E-mail: c.reuls@blmwegenbouw.nl. Telefoon: 06-83983728. Of bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder.

----------------------------------------------------------------------------- 

Officiële Bekendmakingen


Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Bunderstraat 88

artikel 3.8 lid 4 Wet Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat de gemeenteraad op 15 oktober 2020 het bestemmingsplan Bunderstraat 88 (NL.IMRO.0938.BP03009- VA01) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het doel van dit bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de realisatie van een woning op de begane grond waar voorheen alleen een kantoor kon worden gerealiseerd.

Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 22 oktober 2020 tot en met woensdag 2 december 2020 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen, telefoon 14 043. U kunt de stukken ook raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp-bestemmingsplan is NL.IMRO.0938.BP03009-VA01.

Beroep
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen beroep instellen als u:

 • ook een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo'n verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, dan treedt het plan nog niet in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en vragen naar Edward Wezenberg van de afdeling Ruimte, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 15 oktober 2020 de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
Opmerking: met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2020 wordt de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018 (vastgesteld 27 september 2018) ingetrokken.
Waar ter inzage: deze verordening wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 21 oktober 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Noodverordening Coronavirus

Betreft: sinds 14 oktober 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020

Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio's op 4 december wil overgaan tot vaststelling van het herziene Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas.

Het rampbestrijdingsplan beschrijft de procedurele aanpak van Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord aangaande de verschillende hoogwaterscenario's die zich kunnen voordoen in de Maas. Daarnaast wordt mede door het rampenbestrijdingsplan geborgd dat ten tijde van een (dreigende) overstroming van de Maas alle overheden en andere betrokken organisaties op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de juiste maatregelen te treffen om inwoners in veiligheid te brengen. Om dit zo doelmatig mogelijk te kunnen doen, vloeien uit het rampenbestrijdingsplan verschillende restproducten voort die de samenwerking optimaliseren. Het herziene rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update van de versie uit 2016.

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan inzien op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Mark 50 in Meerssen, tel. 14 043.

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 1 december 2020 ingediend worden bij het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zie onderstaand adres). Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

De schriftelijke reacties kunnen tot en met 1 december 2020 worden ingediend bij:
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Tav Leron Vos
Postbus 35, 6269 ZG Margraten

Download hier het Rampbestrijdingsplan Hoogwater 

---

Kennisgeving MER Vliek 34

Kennisgeving beoordeling mer-plicht
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen maakt bekend dat het volgende besluit is genomen:

Beoordelingsbesluit mer
Voor: Leers Agri
Locatie: Vliek 34 Ulestraten
Datum besluit: 13-10-2020
Zaaknummer: 2020-205248

Besluitvorming
Voordat een vergunning kan worden aangevraagd, moeten Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Aan de hand van de door Leers Agri ingediende aanmeldnotitie hebben zij besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 21-10-2020 t/m 02-12-2020 in het gemeentehuis van Meerssen.

Rechtsbescherming
Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen kenbaar worden gemaakt in het kader van de vergunningenprocedure. Het beoordelingsbesluit zal met het ontwerpbesluit en definitieve vergunningsbesluit ter inzage worden gelegd.

Informatie
RUD Zuid-Limburg, tel. 043-3897812

---  

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • het bouwen van stallen en een rijbak (legalisatie), Lange Raarberg 51, 6231 RN Meerssen (ontvangen 11 oktober 2020);
 • het realiseren van een webwinkel en ambulante handel van natuurproducten, Westbroek 29, 6243 CG Geulle (ontvangen 7 oktober 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest (o.a. golfplaten), Klinkenberg 84 te Meerssen, 6231 BE (ontvangen 2 oktober 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het vestigen van een nagelstudio, Meerstraat 25, 6241 ND Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 21 oktober 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen