Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 42 - 14 oktober 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 42 - 14 oktober 2015

Gepubliceerd op: 16 oktober 2015 10:30

Weeknummer: 42
Datum: woensdag 14 oktober 2015.

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Officiële opening KCC & Erfgoedhuis én Inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen

Op vrijdagmiddag 16 oktober 2015 opent burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz om 14.00 uur officieel het nieuwe gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en het naastgelegen Huis voor Natuur, Cultuur & Erfgoed (Erfgoedhuis) aan de Markt in Meerssen. Aansluitend kunt u het nieuwe KCC & Erfgoedhuis op uw gemak bezichtigen. Tijdens deze openingsmiddag vindt bovendien een inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen plaats.

Ongetitelde afbeelding, 02-10-2015 13:42:07

Inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen
Tijdens de Inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen kunnen ouderen en hun mantelzorgers, kinderen en partners zich oriënteren op allerlei aspecten die het zelfstandig wonen op latere leeftijd kunnen vergroten. De volgende (lokale) initiatieven en organisaties staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u van informatie te voorzien: het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen, MEE Zuid-Limburg, Wijkverpleegkundigen van Envida, Steunpunt Mantelzorg, De Zonnebloem, Bucket Line, Ketenzorg Dementie, Ontmoetingspunt De Ketel. Bunde Nu Samen en de Ouderenadviseurs van Trajekt.

Daarnaast vinden er inspirerende presentaties plaats van Sergio van Santvoort Vorst van Bucket Line over 'Hulp vragen en hulp bieden', Jean Jennekens (ervaringsdeskundige) over het inzetten van eigen kracht en Judith Lansink (Ketenzorg Dementie) over Dementie. Tot slot zijn er demonstraties valpreventie en is er een tabletcoach aanwezig om u wegwijs te maken met de IPad. Voor de kleintjes is er een ballonnenclown. Het volledige programma treft u aan op www.meerssen.nl.

Huis voor Natuur, Cultuur en Erfgoed (Erfgoedhuis)
Tijdens de openingsmiddag zijn in het Huis voor Natuur, Cultuur en Erfgoed (Erfgoedhuis) diverse expositie. Op de begane grond kunt u interessante vondsten uit de Curfsgroeve bezichtigen. Zo is er o.a. het Curfske: een gedeelte van een schedel van een grote Mosasaurus gevonden door verzamelaar Jacques Severeijns uit Meerssen. Daarnaast kunt u zien hoe mergelwinning tot stand komt. De herfst wordt verwelkomd door een presentatie van herfstdecoraties van Willy Savelberg. Bovendien is er een overzichtstentoonstelling van de dieren in en rondom Meerssen, een fototentoonstelling 'Verdwenen gebouwen en landschap en wat in schoonheid gebleven is' en een fototentoonstelling 'Hedendaags Meerssens landschap door de ogen van fotograaf Hay Herben'.

De openingsmiddag van het Klant Contact Centrum & Erfgoedhuis en de Inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen duren tot 19.00 uur.

U bent van harte welkom!

---

FINANCIËN IN BALANS, maar niet zonder zware offers

Wethouder Houben presenteert de eerste begroting sinds het sluiten van het coalitieakkoord 'Meerssen in Balans'. Belangrijkste opgave in dit akkoord is het op orde brengen van de gemeentelijke financiën.

Trendbreuk noodzakelijk
Om Meerssen structureel in balans te krijgen, is een trendbreuk noodzakelijk. Jaren van bezuinigingen lopen niet meer in de pas met het jarenlang mijden van inkomstenverhogende maatregelen. Ook het uitblijven van bepaalde pijnlijke besluiten noodzaken tot actie. Een trendbreuk die onvermijdelijk is om de financiële opgave, de decentralisatie van steeds meer Rijkstaken in combinatie met verder teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds op te kunnen vangen. Alleen dan kan het college van b&w een duurzaam sluitende begroting presenteren om de
dienstverlening aan de burgers op niveau te houden. Dat betekent dat gemeentebestuur en inwoners in 2016 door een stevige, zure appel heen moeten bijten om de gemeente weer in haar kracht te zetten.

OZB: forse ingreep nodig
"En die appel is heel zuur", zegt wethouder Houben. "Concreet betekent dit dat voor het jaar 2016 bovenop de reguliere stijging van 4,5% het OZB tarief eigenaren woningen eenmalig met 31,5% moet stijgen. Voor eigenaren niet-woningen en gebruiker niet-woningen is dit 36,5%. Een zeer forse ingreep.

Gevolgen OZB-stijging in €

schema ozb-stijging

Inzetten positief saldo voor burgers, ondernemers en verenigingen
Door de grootste pijn meteen te nemen, ontstaat in 2016 wel een positief saldo. Het college van B&W wil dit saldo dan ook inzetten om daar waar de pijn het grootst is, terug te investeren in burgers, ondernemers en verenigingen.

Eerdere taakstellingen niet realistisch gebleken
In de eerder aan de gemeenteraad verzonden brandbrief/kaderbrief heeft het college moeten constateren dat een aantal taakstellingen uit 2015 niet realistisch bleken te zijn. Verder heeft de gemeente te maken met wegvallende rentebaten en een forse, structurele tegenvaller bij de MTB (mede als gevolg van Rijksbeleid).

Zorg en ondersteuning: niemand mag door het ijs zakken
Daarnaast staan de inkomsten onder druk, die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de drie decentralisaties op het gebied van zorg, jeugdhulp en arbeidsparticipatie. Aangezien het college de begroting voor de drie decentralisaties budgettair-neutraal heeft opgesteld, zal het nog een flinke opgave zijn om met de beschikbare financiële middelen uit te komen. Immers: niemand mag door het ijs zakken.

Vaststelling begroting 2016: belangrijk besluit voor toekomst in balans
In meerjarig perspectief bezien, wordt het grootste tekort op de gemeentebegroting voorzien in 2017. Het college van b&w is van mening dat met het vaststellen van deze begroting een belangrijk besluit voor de toekomst van Meerssen wordt genomen. Het gemeentebestuur wil immers voorkomen dat de gemeente Meerssen onder preventief toezicht van de Provincie Limburg komt te staan. Wethouder Guido Houben: "Het behouden van onze zelfstandigheid als gemeente zou hierdoor ernstig onder druk komen te staan. Het strategisch personeelsplan en de daarmee verleende ontwikkelopdracht, zullen in ieder geval zorgdragen voor voldoende organisatiekracht om de dienstverlening op peil te houden en wettelijke taken te blijven uitvoeren. Efficiency, effectiviteit en klantgerichtheid zijn daarbij leidend. Een wezenlijke stap in het creëren van een duurzame balans tussen onze ambitie en de realisatie daarvan."

Meerjarenbegroting 2016-2019 in het kort:

Recapitulatie saldi begroting 2016-2019

schema begroting

---

Berry van Rijswijk benoemd tot plaatsvervangend wethouder

Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober 2015 werd Berry van Rijswijk benoemd tot plaatsvervangend wethouder. Hij vervangt wethouder Maureen Gubbels (Focus) die reeds enige tijd met ziekteverlof is. Naar blijkt zal zij haar werkzaamheden voor langere tijd niet kunnen hervatten.

Ervaren gemeentebestuurder
Berry van Rijswijk was eerder raadslid, fractievoorzitter en wethouder voor GroenLinks in de gemeente Sittard-Geleen. Ook was hij actief als lid van de Provinciale Staten. In 2014 stelde hij zich niet langer verkiesbaar.

---

Bladruimen & Bladkorven

De herfst is weer in het land. Zoals elk jaar ruimt de gemeente van oktober t/m december weer de gevallen bladeren op. De gemeente Meerssen heeft op ca. 70 locaties in de gemeente bladkorven geplaatst. In deze korven kunt u bladeren gooien. De korven zijn niet bedoeld voor ander afval! Als ander afval in de bladkorven wordt gegooid, dan wordt de bladkorf verwijderd.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

LET OP!!!

Vrijdag 23 oktober 2015
Aanvragen/afhalen paspoorten & identiteitskaarten niet mogelijk

In verband met het installeren van een nieuw computersysteem kunt u op vrijdag 23 oktober 2015 géén paspoorten of identiteitskaarten aanvragen en afhalen. Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

---

Als basis voor het regionale woningbouwprogramma:
Afwegingskader voor woningbouwprojecten

Op 15 september 2015 stelde de gemeenteraad het afwegingskader vast dat de gemeente Meerssen vanaf nu hanteert als toetsingskader voor het regionale woningbouwprogramma. Elke gemeente heeft een woningbouwprogramma. Dit is een overzicht van aantallen woningen dat volgens een bestemmingsplan mag worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad. Het gemeentelijk woonbeleid gaat uit van het principe 'één erbij = één eraf'. Dat betekent dat bij elk nieuwbouwhuis dat wordt gebouwd, een oude woning of woonbestemming gesloopt/geschrapt moet worden. Alleen op deze wijze wordt voorkomen dat voor leegstand wordt gebouwd. Er is namelijk gebleken dat er minder, nagenoeg geen behoefte meer is aan extra nieuwe woningen, die een vergroting van de woningvoorraad betekenen.

Woonvisie
Op dit moment wordt een nieuwe woonvisie voorbereid. Dit gebeurt in regionaal verband via de Stuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Deze visie wordt vervolgens vertaald in het thema 'Wonen' in de Omgevingsvisie Meerssen. Het afwegingskader wordt gebruikt bij de keuze waar vervangende (ver-)nieuwbouw kan plaatsvinden.

Ter inzage
U kunt het 'Afwegingskader voor woningsbouwprojecten' inzien op www.meerssen.nl.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC).

Klant Contact Centrum
Telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl

---

Onderhoudswerkzaamheden Beukenlaan Bunde (gedeelte Kastanjelaan-Sportlaan)

Op vrijdag 16 oktober gaat BAM Infra in opdracht van de gemeente Meerssen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het asfalt van de Beukenlaan in Bunde. De werkzaamheden starten 's morgens om 06.30 uur en duren naar verwachting tot 16.30 uur.

Wat houden de werkzaamheden in de Beukenlaan precies in?

- Asfalteringswerkzaamheden gedeelte Wilgenlaan-Pastoorslaan
Op het gedeelte tussen de Wilgenlaan en de Pastoorslaan wordt de asfaltdeklaag helemaal vervangen. Wij verzoeken bewoners die hier wonen om hun auto niet op straat te parkeren vanaf vrijdag 16 oktober 06.00 uur. Heeft u de auto die dag nodig? Parkeer uw auto dan niet op uw oprit, maar alvast elders. Op die manier kunt u ook tijdens de werkzaamheden uw auto gebruiken. Nadat de nieuwe asfaltdeklaag is aangebracht, moet deze nog twee à drie uur afkoelen. Dit betekent dat uw woning naar verwachting rond 16.30 uur weer met de auto bereikbaar is.

- Diverse andere locaties Beukenlaan: verwijdering klinkervakken
Op diverse andere locaties in de Beukenlaan worden klinkervakken verwijderd en gevuld met asfalt. Ook hier het verzoek om u auto niet ter hoogte van een klinkervak te parkeren in verband met de werkzaamheden.

Enige overlast
Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet. Toch kunnen de werkzaamheden
leiden tot enige overlast voor omwonenden en weggebruikers. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC):
Telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • kappen bomen, Humcoven 5, 6235 NE Ulestraten (ontvangen 5 oktober 2015);
 • legalisatie van 7 vakantiehuisjes, recreatieruimte en zwembad, Hulserstraat 35, 6243 BK Geulle (ontvangen 9 oktober 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding

Betreft: melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbest mantelpijp en plaat, Gasthuisplantsoen 2-26, 6231 JZ Meerssen (ontvangen 2 oktober 2015). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Geweigerde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het plaatsen van een bakstenen muur, Charles Eijckstraat 85, 6231 GX Meerssen (verzonden 6 oktober 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 043-3661702).

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het bouwen van een carport en aanpassen garage, Vliegenstraat 19+21, 6241 CE Bunde (verzonden 7 oktober 2015);
 • het plaatsen van tuinhuisje en schutting, Don Boscostraat 28, 6235 EJ Ulestraten (verzonden 9 oktober 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het plaatsen van een erfafscheiding, overkapping en vestigen van een bedrijf aan huis, Beukenlaan 65, 6241 AJ Bunde.

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanvraag vergunning evenement

Betreft: het 4 x 11 jaar jubileum van de stichting Gäölse Jeugdcarnaval de Bökskes.
Plaats: Marktplein in Geulle.
Data: van 29-01-2016 t/m 31-01-2016.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 14-10-2015 t/m 25-11-2015.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij de burgemeester (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Aanvraag nachtwinkel

Betreft: aanvraag op grond van de Winkeltijdenverordening Meerssen 2006: het starten van een nachtwinkel voor levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en zwak-alcoholische dranken, dagelijks geopend van 20.00-03.00 uur, Klinkenberg 150, 6231 BG Rothem.
Inzage: van 14-10-2015 tot 25-11-2015.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit

Betreft:

 1. parkeerverbod gedeelte Hussenbergstraat Geulle;
 2. Stopgebod De Damiaan en Hetjensweg in Meerssen.

Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 1. door middel van het plaatsen van twee borden E01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord OB501L/R in de Hussenbergstraat in Geulle bij Steegske;
 2. door middel van het plaatsen van bord B07 ter plaatse van de kruisingen Lange Raarberg met de zijwegen Damiaan en Hetjesweg.

Inzage en beroepsmogelijkheid: van 14-10- 2015 t/m 24-11- 2015.
Waar ter inzage: bij de balie in het Klant Contact Centrum.
Wie kan beroep indienen: (belanghebbenden), schriftelijk, gemotiveerd bij Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel.14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 14 oktober 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina