Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017

Gepubliceerd op: 11 april 2017 13:35

Weeknummer: 15
Datum: woensdag 12 april 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Pasen
In verband met Goede Vrijdag & Paasmaandag:
Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 14 april en maandag 17 april 2017. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Gemeentebestuur & Medewerkers wensen u fijne Paasdagen toe!

---

Afvalinzameling Pasen

In verband met Pasen is de inzameling van de Restzakken van maandag 17 april 2017 verplaatst naar een andere datum. U vindt deze ook terug op uw persoonlijke afvalkalender.

Afvalinzameling Pasen

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat de restzakken vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl.

---

Afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen

Strukton voert binnenkort nachtelijke werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang Stationstraat Meerssen. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van:

 • woensdag 19 april op donderdag 20 april 2017
 • donderdag 20 april op vrijdag 21 april 2017

Als gevolg van de werkzaamheden is spoorwegovergang van 00.30- 05.30 uur (of zoveel langer als noodzakelijk) afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Amstel Gold Race

Op zaterdag 15 april wordt de Toerversie van de Amstel Gold Race verreden. Op zondag 16 april is de Ladies Tour en rijden vervolgens de professionals.

Paaltjes Sint Catharinastraat tijdelijk verwijderd
In verband met dit evenement worden op donderdag 13 april de verkeerspaaltjes ter hoogte van de vier wegversmallingen op de Sint Catharinastraat in Ulestraten verwijderd. De paaltjes worden weer teruggeplaatst op dinsdag 18 april.

Informatie over wedstrijdroute & doorkomsttijden in onze gemeente:
Zie www.amstelgoldrace.nl

---

Fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg

Na Pasen (dinsdag 18 april 2017) start de gemeente Meerssen met groot onderhoud en herinrichting van gebiedsontsluitingswegen Meerssenhovenweg en Fregatweg. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg zullen ook diverse infrastructurele aanpassingen plaatsvinden.

Welke (onderhouds)werkzaamheden worden er verricht?

 • Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
 • Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg.
 • Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg en Maastrichterlaan

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?
De werkzaamheden voor het realiseren van de fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven starten dinsdag 18 april en duren naar verwachting 2½ week. Als gevolg hiervan is de Meerssenhovenweg voor een bepaalde tijd worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer zal in deze gevallen worden omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip & medewerking.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het renoveren en verbouwen van de bestaande bebouwing, Kuilenstraat 60, 6231 AW Meerssen (ontvangen 24 maart 2017);
 • het bouwen van een berging (renovatie), Heirweg 1, 6243 AC Geulle (ontvangen 30 maart 2017);
 • het verbouwen van de woning (levensloopbestendig en energiezuinig), Korte Raarberg 25, 6231 KP Meerssen (ontvangen 30 maart 2017);
 • het realiseren van daghoreca, Beekstraat 27, 6231 LE Meerssen (ontvangen 31 maart 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van het dak, Blockhuijsstraat 4, 6235 AX Ulestraten (ontvangen 30 januari 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een verbouwing, Burchtstraat 12, 6241 CR Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbreden van de uitrit, Nachtegaalstraat 9, 6243 AS Geulle (verzonden 7 april 2017);
 • het uitbreiden van het restaurant, Maastrichterweg 6, 6231 BK Meerssen (verzonden 7 april 2017);
 • het renoveren en oprichten van een basisschool met peuterspeelzaal, naschoolse opvang en bibliotheek, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen (verzonden 10 april 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het kappen van een conifeer , Herkenberg 2, 6231LK Meerssen  (ingetrokken 26 maart 2017);

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vastgestelde verordening tot 1e wijziging tarieventabel Verordening reinigingsheffingen 2016

De wijziging betreft: toevoegen van tarieven per aangeboden kilo grove huishoudelijke afvalstoffen voor brenglocaties met een weegbrug.
In werking: 01-04-2017.
Datum ingang heffing: 01-04-2017.
Opmerking: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit Brommelen e.o.

Betreft: het aanpassen van de bebouwde komgrenzen op het wegvlak Pasweg-Brommelen-Westbroek-Oostbroek en het formaliseren van de verkeersregulering (onder meer voorrang, snelheid, voetgangersoversteekplaats) op traject Pasweg/Brommelen//Westbroek/Oostbroek.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: onder anderehet verplaatsen van de komgrenzen, de bebording van de voetgangersoversteekplaats, de voorrang- en snelheidsregeling en het plaatsen van diverse waarschuwingsborden (onder meer fietsoversteek) en duiding doodlopende weg.
Inzage en beroepstermijn: van 13-04-2017 t/m 24-05-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 12 april 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen