Gemeente Meerssen | WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

Officiele publicatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Overwegende dat de portefeuillehouders Jeugd van de onderscheidenlijke gemeenten in Zuid-Limburg de behoefte hebben de overige jeugdhulp (zijnde niet gespecialiseerd) zoals omschreven in het Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Zuid-Limburg ook na het transitiejaar 2015 gezamenlijk in te blijven kopen;

Gelet op de Jeugdwet; het bepaalde in artikel 1 en 8, vierde lid, van de WGR; de toestemming van de raden van de deelnemende gemeenten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de WGR

BESLUITEN:

tot het wijzigen van de ‘Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg’,

en wel als volgt:

 • A.
  In artikel 1 sub d vervalt de zinsnede ‘laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2013, Stbl. 2013-258’.
 • B.
  In artikel 1 sub f wordt ‘artikel 8 lid 3’ gewijzigd in ‘artikel 8 lid 4’ Wgr.
 • C.
  Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
  • a.
   Het tweede lid komt te luiden: Voor 2015 en 2016 geldt dat de centrumgemeente daarnaast alle jeugdhulp inkoopt die voortvloeit uit het Regionaal Transitiearrangement Zuid-Limburg.
  • b.
   Er wordt een vijfde lid toegevoegd dat als volgt luidt: De inkoop zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel kan en zal worden verlengd voor de resterende looptijd van de centrumregeling na een daartoe strekkend unaniem besluit door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten uiterlijk voor 1 april 2016.
 • D.
  In artikel 9 lid 3 wordt ‘het sociaal deelfonds’ vervangen door ‘de integratie-uitkering sociaal domein’.
 • E.
  Artikel 16 lid 3 komt te luiden: Het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente draagt op de wettelijk voorgeschreven wijze als bedoeld in artikel 26 lid 2 Wgr zorg voor de bekendmaking van de centrumregeling.

Aldus vastgesteld door:

Het college van de gemeente Beek in de vergadering van 18 februari 2016
De secretaris,
R. de Louw
De burgemeester,
mr. drs. F.H.H. Weekers Het college van de gemeente Brunssum in de vergadering van 26 januari 2016
De secretaris,
drs. E. Dielissen
De burgemeester,
L.M.C. Winants Het college van de gemeente Eijsden-Margraten in de vergadering van 2 februari 2016
De secretaris,
M. Severeijns
De burgemeester,
D.A.M. Akkermans Het college van de gemeente Gulpen-Wittem in de vergadering van 26 januari 2016
De secretaris,
K.H. Jeurissen
De burgemeester,
drs A.R.B. van den Tillaar Het college van de gemeente Heerlen in de vergadering van 23 oktober 2015
De secretaris,
C. Bruls
De burgemeester,
R. Krewinkel Het college van de gemeente Kerkrade in de vergadering van 19 januari 2016
De secretaris,
H. Coumans
De burgemeester,
J. Som Het college van de gemeente Landgraaf in de vergadering van 19 januari 2016
De secretaris,
J.M.C. Rijvers
De burgemeester,
mr R.J.H. Vlecken Het college van de gemeente Maastricht in de vergadering van 2 februari 2016
De secretaris,
P.J. Buijtels
De burgemeester,
J.M. Penn-te Strake Het college van de gemeente Meerssen in de vergadering van 16 februari 2016
De secretaris,
Mr J.J.M. Eurlings
De burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz Het college van de gemeente Nuth in de vergadering van 26 januari 2016
De secretaris,
Drs H.M.J. van Mierlo
De burgemeester,
D.H. Schmalschläger Het college van de gemeente Onderbanken in de vergadering van 26 januari 2016
De secretaris,
F.C.W. Geraets
De burgemeester,
O. Wolfs Het college van de gemeente Schinnen in de vergadering van 26 januari 2016
De secretaris,
Mr J.M.C. Roelofs
De burgemeester,
L.J.P.M. Frissen Het college van de gemeente Simpelveld in de vergadering van 26 januari 2016
De secretaris,
P.J.J.M. Schillings
De burgemeester,
mr R. de Boer Het college van de gemeente Sittard-Geleen in de vergadering van 14 juli 2015
De secretaris,
J. Höppener
De burgemeester,
drs G.J.M. Cox Het college van de gemeente Stein in de vergadering van 2 februari 2016
De secretaris, De burgemeester,
J. Beverloo
De burgemeester,
M.F.H. Leurs-Mordang Het college van de gemeente Vaals in de vergadering van 2 februari 2016
De secretaris,
Mr drs J. Bertram
De burgemeester,
drs R. van Loo Het college van de gemeente Valkenburg aan de Geul in de vergadering van 13 oktober 2015
De secretaris,
L.T.J.M. Bongarts
De burgemeester,
drs M.J.A. Eurlings Het college van de gemeente Voerendaal in de vergadering van 2 februari 2016
De secretaris,
H.H.M. Timmermans.
De burgemeester,
W. Houben