Gemeente Meerssen | Wegsleepverordening Meerssen 2020

Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent het verwijderen van voertuigen (Wegsleepverordening Meerssen 2020)

DE RAAD DER GEMEENTE MEERSSEN,

GELEZEN:

 • -
  het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad van 3 maart 2020;

GELET OP:

 • -
  het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;
 • -
  artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • -
  Besluit wegslepen van voertuigen (BWV);

Overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen

BESLUIT:

vast te stellen de Wegsleepverordening Meerssen 2020;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.
  besluit: het besluit tot wegslepen van voertuigen;
 • b.
  college: het College van Burgemeester en Wethouder van Meerssen;
 • c.
  motorrijtuigen: hetgeen hieronder verstaan wordt in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet1994;
 • d.
  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 • e.
  verordening: de Wegsleepverordening Meerssen 2020;
 • f.
  wet: de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • g.
  voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, RVV 1990;
 • h.
  aanhangwagen: hetgeen hieronder verstaan wordt in artikel 1, RVV 1990;
 • i.
  brommobiel: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, RVV 1990;
 • j.
  gehandicaptenvoertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, RVV 1990;
 • k.
  wegslepen: het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand (motor-)voertuig.

Artikel 2 Wegsleepbevoegdheid

1.

Met inachtneming van hetgeen daarover in de wet, het besluit en deze verordening is bepaald, is het college bevoegd op de weg staande voertuigen weg te slepen.

2.

Het college maakt gebruik van de bevoegdheid, als bedoeld in het eerste lid, indien met een op een weg staand voertuig bij of krachtens de wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met:

 • a.
  het belang van de veiligheid op de weg;
 • b.
  het belang van de vrijheid van het verkeer;
 • c.
  doelmatig gebruik van wegen en weggedeelten of;
 • d.
  het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

Artikel 3 Aanwijzing van vrij te houden weggedeelten en wegen

1.

Als weggedeelten en wegen zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c van deze verordening (artikel 170 eerste lid, onder c van de wet) worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit ( artikel 2 van het besluit ) bedoelde soorten van wegen en weggedeelten. Wegslepen kan dientengevolge:

 • a.
  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, lid 1 onder 2 RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een parkeerverbod geldt;
 • b.
  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E2 van die bijlage of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder g RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een verbod stil te staan geldt;
 • c.
  op een parkeerplaats nader aangeduid door bord E4 van die bijlage (al dan niet met onderbord) voor zover:
  • het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;
  • het voertuig op een andere dan de aangegeven wijze is geparkeerd;
  • het voertuig op andere dagen of uren dan aangegeven is geparkeerd;
 • d.
  op een taxistandplaats, nader aangeduid door bord E5 van die bijlage, tenzij het parkeren gebeurt met een taxi;
 • e.
  op een gehandicaptenparkeerplaats, nader aangeduid met bord E6 van die bijlage:
  • tenzij het parkeren gebeurt met een gehandicaptenvoertuig;
  • tenzij gebruik gemaakt wordt van een geldige en duidelijk zichtbaar aangebrachte gehandicaptenparkeerkaart;
 • f.
  die gereserveerd is voor een bepaald voertuig, tenzij het parkeren gebeurt met dat voertuig.
 • g.
  op een laad- en losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage (met uitzondering van de aangegeven dagen of uren), tenzij de bestuurder van het voertuig bezig is met het onmiddellijk laden en lossen van goederen;
 • h.
  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage voor zover het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of als zodanig herkenbare groep voertuigen;
 • i.
  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E9 (al dan niet met onderbord) van die bijlage en bestemd voor vergunninghouders, tenzij het parkeren gebeurt met het voertuig waarvoor een parkeervergunning dan wel parkeerrecht is afgegeven;
 • j.
  in een gebied, nader aangeduid door bord G7 of C1 van die bijlage;
 • k.
  op een parkeerplaats, weg of weggedeelten indien een kampeerwagen, een caravan of een ander voor recreatie bestemd voertuig alsmede aanhangwagens en voertuigwrakken in strijd met artikel 5.1.2 tot en met 5.1.9 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Meerssen langer dan drie achtereenvolgende dagen geparkeerd staat.
2.

Verder zijn de hierna genoemde wegen en weggedeelten aangewezen als wegen en weggedeelten al bedoeld in artikel 170 eerste lid, onderdeel c van de wet:

 • op een fietspad, nader aangeduid door bord G11, G12a of G14 van bijlage 1 van het RVV 1990;
 • op een fietsstrook, aangeduid door een doorgetrokken of onderbroken streep gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht;
 • op een erf, nader aangeduid door bord G5 van die bijlage, voor zover het voertuig niet geparkeerd is op een parkeerplaats die als zodanig is aangeduid of aangegeven;
 • op een weg of weggedeelte waar een markt gehouden wordt;
 • op een weg of weggedeelte waar een jaarmarkt gehouden wordt;
 • op een weg of weggedeelte waar een evenement gehouden wordt;
 • voor een inrit of uitrit;
 • op een weg of weggedeelte waar wordt geparkeerd op een zodanig wijze dat de vrijheid van het verkeer wordt belemmerd of gehinderd.

Artikel 4 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

Wethouder Sangersstraat 15, 6191 NA BEEK LB

Teruggave van voertuigen in feite tijdens kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

1.

De kosten voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen

(alle bedragen zijn exclusief BTW):

a.

voorrijdkosten:

€ 75,00

b.

kosten van voorbereidende handelingen t.b.v. wegslepen:

€ 125,00

c.

kosten van een definitieve sleping, met afleveradres op de bewaarplaats:

€ 186,00

d.

afgiftevergoeding buiten kantoortijden:

€ 25,00

2.

De kosten voor het verplaatsen van voertuigen in het kader van werkzaamheden bij evenementen of wegwerkzaamheden bedragen: € 120,00

3.

De in de vorige leden genoemde bedragen worden jaarlijks in juli aangepast overeenkomstig de procentuele wijziging die het consumenten-prijsindexcijfer over de maand januari van het lopende kalenderjaar heeft ondergaan ten opzichte van dit prijsindexcijfer over de maand januari van het daaraan voorafgaande jaar. De aldus berekende bedragen worden jaarlijks op of omstreeks 1 juli in de Geulbode en de gemeentelijke media bekend gemaakt en gelden voor het daarop volgende jaar.

Artikel 6 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de uitvoerende / kaderstellende toezichthouders en handhavers tevens aangesteld als buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Meerssen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Wegsleepverordening Meerssen 2020’.

Aldus besloten door de Raad der gemeente Meerssen in de openbare vergadering van 19 mei 2020;