Gemeente Meerssen | Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied Buitengebied. Dit gebied omvat de gronden gelegen buiten de kernen. De gronden gelegen tussen het Julianakanaal en de Maas incl. de hierin gelegen buurtschappen, de gronden van het bedrijventerrein Bamford en MAA en de buurtschappen Waterval en Raar vallen in dit in voorbereiding zijnd bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied vanaf 16 juli 2012 gedurende een periode van zes weken ter inzage ligt.

Het betreft hier een actualisatie van een aantal verouderde bestemmingsplannen, waardoor het aantal geldende bestemmingsplannen voor deze gebieden wordt teruggebracht. Hierdoor wordt een grote verbeterslag gemaakt op het gebied van eenduidigheid, vereenvoudiging van (afdoenings)procedures en duidelijkheid betreffende het gevoerde planologische beleid voor zowel overheid als burger.

Het bestemmingsplan heeft een wettelijke status. In een dergelijk plan wordt het gebruik van de gronden en opstallen geregeld. De beleidsregels van rijk, provincie en gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening worden in het bestemmingsplan in regelgeving vertaald.

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk zijn/haar gemotiveerde inspraakreactie over het voorontwerp naar voren brengen bij de het college van burgemeester en wethouders. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-366 17 02 / 043-366 17 10.

Bedrijfsinventarisatie

In de afgelopen weken zijn de binnen het plangebied gelegen agrarische en niet-agrarische bedrijven schriftelijk geïnventariseerd. Valt Uw bedrijf binnen de planbegrenzing en heeft U geen inventarisatieformulier ontvangen dan verzoeken wij U om dit zo spoedig mogelijk door te geven. Wij zullen U dan alsnog een formulier doen toekomen. De gegevens zullen worden gebruikt bij de vervaardiging van het ontwerpbestemmingsplan.

Informatie-avond

Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle geïnteresseerden uit voor een informatieavond op donderdag26 juli 2012 in het Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10, 6231 HG Meerssen. Aanvang 19 uur. Tijdens deze avond zal het voorontwerpbestemmingsplan van het betreffende gebied worden gepresenteerd en toegelicht. Stedenbouwkundig adviesbureau Tonnaer zal aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Meerssen,

13 juli 2012
Burgemeester en wethouders van Meerssen.