Gemeente Meerssen | Voorbereidingsbesluit wijziging bestemmingsplan Uitbreidingsplan gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit wijziging bestemmingsplan Uitbreidingsplan gemeente Meerssen

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 10 juni 2010 heeft besloten te verklaren dat wordt voorbereid een wijziging van het ‘Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak Meerssen’ en diverse andere bestemmingsplannen voor zover betrekking hebbende op het gebied, zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening in kleur en zwart omlijnd is aangegeven.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend.

Genoemd voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 24 juni 2010 in werking en ligt met de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening vanaf 24 juni 2010 iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur voor eenieder ter inzage bij het Klantenbureau Bouwen en Milieu, kamer 1.25, in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen.

Meerssen,

23 juni 2010
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.