Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport

Officiele publicatie

Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ te wijzigen. In het vigerende bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ is op een aantal clusters een bestemming ‘Agrarisch gebied (voorlopige bestemming)’ opgenomen als gevolg van toen geldende luchtkwaliteitsnormen. Intussen zijn er echter meerdere wijzigingen opgetreden in de geldende normeringen en grenswaarden voor luchtkwaliteit. Uit nader onderzoek is gebleken dat, indien nu voor het hele bestemmingsplan een definitieve bedrijfsbestemming zou gelden, de momenteel geldende grenswaarden niet worden overschreden. Daarom hebben wij besloten de in het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid toe te passen waarmee de fasering kan worden losgelaten. Op grond van artikel 6.12 Wro juncto artikel 6.2.1 Bro is voor het wijzigingsplan geen exploitatieplan opgesteld.

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 15 december 2011 t/m 25 januari 2012 gedurende zes weken op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu in het bestuurscentrum (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook raadplegen via de gemeentelijke website www.meerssen.nl (Bekendmakingen – Officiële bekendmakingen – Bestemmingsplannen). Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mw ir. Renée Kuppers MBA (tel. 043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

14 december 2011
Burgemeester en wethouders van Meerssen.