Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Vliegenstraat 50 te Bunde

Officiele publicatie

Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Vliegenstraat 50 te Bunde

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt:

  • Bestemmingsplan ‘Appartementen Vliegenstraat 50’ (NL.IMRO.0938.BP04007-ON01)

Dit nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op de locatie 12 levensloopbestendige appartementen kunnen worden gebouwd.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Vliegenstraat 50 te Bunde’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan, waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.

Informatie

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit plan ligt ter inzage vanaf donderdag 25 maart 2021 tot en met woensdag 5 mei 2021.

U kunt de documenten bekijken tot en met 5 mei 2021.

Dat kan op twee manieren:

  • U maakt een afspraak om de documenten te bekijken in het bestuurscentrum (Markt 50, 6231 LS Meerssen). U kunt een afspraak maken via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
  • U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0938.BP04007-ON01)

 Indienen van zienswijzen

U kunt tot en met 5 mei 2021 ook uw gemotiveerde zienswijze geven.

Dat kan op twee manieren:

  • 1.
    U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 90, 6230 AB Meerssen, met uw zienswijze.
  • 2.
    U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijzentermijn. U belt het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043, voor een afspraak met de heer D. Gidding. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen.

Omdat het plan de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maakt, is de Crisis- en herstelwet van toepassing.