Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Raar 53

Officiele publicatie

Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Raar 53

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied Raar 53 (6231 RP).

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan Raar 53 ter inzage ligt. Het voornemen bestaat om oostelijk van het pand Raar 53 een opslag-/verwerkingsloods te realiseren. Westelijk van het pand zal het mogelijk worden hier permanente tunnels, boogkassen, tijdelijke overkappingen e.d. te plaatsen. E.e.a. ter bevordering van het telen van kleinfruit. Vanaf 9 december 2010 t/m 19 januari 2011 liggen de stukken op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (043-3661702) ter gemeentesecretarie, Beekstraat 51 te Meerssen. De stukken zijn tevens te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevr. ir. Renée Kuppers MBA (043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

8 december 2010
Burgemeester en wethouders van Meerssen.