Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Moorveldshof

Officiele publicatie

Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Moorveldshof

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied Schonen Steynweg nummer 4, 5 en 6, ook bekend als hoeve Moorveldshof (6237NA)

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan Moorveldshof ter inzage ligt.

Het voornemen bestaat om de functie van de bestaande hoeve te herbestemmen ten dienste van een kliniek voor specialistische dagzorg en dagbehandelingen in combinatie met de functies wonen, kantoor, openbare dienstverlening, onderwijs, maatschappelijke doeleinden en de bijbehorende voorzieningen e.e.a. binnen bepaalde kaders.

Vanaf 25 november 2010 t/m 5 januari 2011 liggen de stukken op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702) in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen. De stukken zijn tevens te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur).

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevrouw ir. Renée Kuppers MBA (tel. 043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

25 november 2010
Burgemeester en wethouders van Meerssen.