Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kuileneindestraat 69

Officiele publicatie

Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kuileneindestraat 69

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Kuileneindestraat 69, 6231 KE Meerssen.

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan Kuileneindestraat 69 ter inzage ligt.

Met dit bestemmingsplan wordt het planologisch-juridisch kader geboden om het bestaande pand Kuileneindestraat 69 te vervangen door een nieuwbouwwoning met bijgebouwen en zwembad.

Met de eigenaar is een anterieure (voorafgaande) overeenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de locatie en de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Vanaf 12 mei 2011 t/m 22 juni 2011 liggen de stukken, op afspraak, ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702) in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen. De stukken zijn tevens te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur).

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevr. ir. Renée Kuppers MBA (tel. 043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

11 mei 2011
Burgemeester en wethouders van Meerssen.