Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Officiele publicatie

Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 12 april 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: ontwerp bestemmingsplan eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Het plangebied omvat de gronden gelegen tussen de Maastrichterweg en het rijksmonument Rothemermolen (Molenveldweg 5,7, 6231 BL Rothem), percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie B nummers 5469, 6191, 4770 en 4773. Het doel van het bestemmingsplan is de de aanleg van een sedimentatiezone in dit gebied mogelijk te maken. Dit betreft een omleiding en verbreding van de beek ‘de Kanjel’ die ervoor zorgt dat het van nature in het water aanwezige slib afgevangen wordt zodat het historische waterstelsel van de Landgoederenzone in stand kan worden gehouden.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 12 april 2012 t/m 23 mei 2012 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan de: gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met de heer ir. Jaap Zomerplaag MBA (tel. 043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

11 april 2012
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.