Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘woning Pasweg’

Officiele publicatie

Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘woning Pasweg’

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor rechterzijtuin Pasweg 20C (6241 CT). Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘woning Pasweg’ met bijbehorende stukken vanaf 3 september 2009 t/m 14 oktober 2009 ter inzage ligt. Met het ontwerpbestemmingsplan ‘woning Pasweg’ wordt beoogd een juridisch – planologisch kader te bieden voor de bouw van een burgerwoning in de tuin, rechts naast de bestaande woning Pasweg 20C. Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevrouw ir. Renée Kuppers MBA, tel. 043-3661705. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

U kunt de informatie raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/7891. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710.