Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’

Officiele publicatie

Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 13 juni t/m 24 juli 2019 voor eenieder het ontwerp bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’ ter inzage ligt.

Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status en regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen in dit geval specifiek voor het perceel Cazenderstraat 3 in Meerssen (kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie k, nummer 416). Het perceel Cazenderstraat 3 bestaat voor een groot deel uit agrarische gronden. Het voorste deel (tot ca. 65 meter vanaf de Cazenderstraat) bestaat uit bedrijfsbebouwing incl. bedrijfswoning voor een voormalige manege. Alleen dit voorste deel is onderdeel van de voorliggende bestemmingsplanwijziging. Op deze plek wordt geen manege meer gestart. Het perceel wordt gebruikt voor een woonfunctie. De bestemming ´Sport-manege´ wordt daarom gewijzigd in ´Wonen´, waarbij de bestaande bedrijfswoning en bijgebouwen worden gebruikt als burgerwoning. De bestaande landbouwschuur krijgt de bestemming ´Agrarisch met waarden´ en wordt van een juridische regeling op maat voorzien.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met mevr. ir. R. Kuppers MBA (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Waar ter inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is NL.IMRO.0938.BP03007-ON01.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Burgemeester en wethouders van Meerssen