Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan Boschweg ongenummerd te Bunde

Officiele publicatie

Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan Boschweg ongenummerd te Bunde

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Boschweg ongenummerd te Bunde’.

Ter inzage legging

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 04 oktober 2017 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Boschweg ongenummerd te Bunde’ ter inzage ligt. Tevens wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.

Het plan

Het plan betreft het mogelijk maken van een vrijstaande woning op het perceel Boschweg ongenummerd te Bunde (gelegen tussen nummers 2b en 3), kadastraal bekend Bunde sectie A nummer 2147). Hiertoe worden ter plaatse van Boschweg 1 te Bunde (kadastraal Bunde sectie A nummer 2147) twee onbenutte woningbouwtitels ingeleverd.

Ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuwe woning op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt voor iedereen ter inzage met de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan.

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Het college van B&W heeft met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op de realisatie van een vrijstaande woning aan Boschweg ongenummerd te Bunde, tegen inlevering van twee onbenutte bouwtitels aan Boschweg 1 te Bunde. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als Bunde sectie A nummer 2147 en sectie A nummer 3441. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Ontwerp besluit hogere grenswaarde

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuwe woning aan de Boschweg ong. te Bunde op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt voor iedereen ter inzage met de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan.

Inzagetermijn en termijn voor het indienen van zienswijzen:

van 04-10-2017 t/m 14-11-2017.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarde, zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP04005-ON01.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.