Gemeente Meerssen | Vervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH-Meerssen

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent het vervangen van op termijn vernietigbare papieren archiefbescheiden van de gemeente Meerssen die in beheer zijn bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (Vervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH-Meerssen)

Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen

Gelet op:

 • -
  het bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet;
 • -
  het collegevoorstel Vervanging papieren archiefbescheiden SZMH/Meerssen, inclusief het advies van de gemeentearchivaris van 8 juni 2021.

Overwegende dat:

Gemeente Meerssen vervanging wenst om volledig digitaal te kunnen werken en de fysieke opslag van papieren archiefbescheiden in duur en omvang te beperken.

Besluit:

 • 1.
  Tot vervanging van op termijn vernietigbare papieren archiefbescheiden van de gemeente Meerssen die in beheer zijn bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en die vanaf 2016 tot 1 juli 2021 reeds gedigitaliseerd en gearchiveerd zijn of die na 1 juli 2021 nog in beheer zullen komen en zullen worden gedigitaliseerd en gearchiveerd en die uitsluitend verband houden met de uitvoering van de Participatiewet (incl. de aan de Participatiewet verbonden regelingen, zoals de Wet lnkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers).
 • 2.
  De in het eerste beslispunt bedoelde vervanging uit te voeren overeenkomstig de richtlijnen vastgelegd in het 'Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland' van 5 december 2019 dan wel het alsdan vigerende 'Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland' en rekening houdend met het advies van de gemeentearchivaris van 8 juni 2021.
 • 3.
  De bevoegdheid tot het opmaken van een verklaring van vervanging, inclusief een specificatie van de vervangen archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 8 van het Archiefbesluit, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht met de bevoegdheid tot ondermandaat.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit.

Dit besluit kan worden aangehaald als:

Vervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH-Meerssen.

Aldus besloten door:
burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen in de collegevergadering van 6 juli 2021.
De secretaris,
Mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz