Gemeente Meerssen | Verordening Winkeltijden gemeente Meerssen 2016

Officiele publicatie

Verordening Winkeltijden gemeente Meerssen 2016

De raad van de gemeente Meerssen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Meersen van 1 december 2015;

gelet op artikel 3, eerste tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet;

overwegende dat het verzoek is ontvangen voor het verruimen van de winkeltijden in de gemeente Meerssen;

overwegende dat er geen bezwaren bestaan tegen het verruimen van de winkeltijden;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening Winkeltijden gemeente Meerssen 2016;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

– feestdagen:

tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag;

– werkdagen:

maandag tot en met zaterdag;

– winkel:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Artikel 2. Vrijstellingen en verboden

1.

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling;

2.

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een vrijstelling voor tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag;

3.

Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben op eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Paaszondag.

Artikel 3. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 4. Intrekking oude regeling

De Verordening Winkeltijden Meerssen 2006 en de Verordening Winkeltijden Bouwmarkten en Meubelwinkels 2014 worden ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking;

2.

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Winkeltijden gemeente Meerssen 2016’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Meerssen van 28 januari 2016
DE RAAD VOORNOEMD,
De voorzitter,
De griffier,