Gemeente Meerssen | Verordening Winkeltijden Bouwmarkten en Meubelwinkels Meerssen 2014

Officiele publicatie

Verordening Winkeltijden Bouwmarkten en Meubelwinkels Meerssen 2014

De raad van de gemeente Meerssen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Meersen van 7 januari 2014;

gelet op artikel 3 eerste tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet;

overwegende dat het verzoek is ontvangen voor het verruimen van de winkeltijden voor de meubelwinkels en de bouwmarkten in de gemeente Meerssen;

overwegende dat er geen bezwaren bestaan tegen het verruimen van de winkeltijden voor de categorieën bouwmarkten en winkels in meubels;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Besluit:

Vast te stellen de Verordening Winkeltijden Bouwmarkten en Meubelwinkels Meerssen;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -
  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;
 • -
  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;
 • -
  winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Artikel 2 vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden zijn vrijgesteld de winkels die behoren tot de volgende categorieën:

 • a.
  Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment (SBI:2008 code 47.52.8)
 • b.
  Winkels in meubels (SBI:2008 code 47.59.1)

Artikel 3 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders

Artikel 4 Intrekking oude regeling

Artikel 4, tweede lid van de ‘Verordening Winkeltijden Meerssen 2006’ wordt ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Winkeltijden Bouwmarkten en Meubelwinkels Meerssen 2014’.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in op de achtste dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Meerssen gehouden 30 januari 2014

DE RAAD VOORNOEMD,

De voorzitter, mr H.W. Schmidt

De griffier, J.J.M. Willems