Gemeente Meerssen | Verordening werkgeverscommissie griffier Meerssen

Officiele publicatie

Verordening werkgeverscommissie griffier Meerssen

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

1.

De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier, zoals door de Raad aan haar gedelegeerd.

2.

Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de Raad behorende besluiten en regelingen.

3.

De werkgeverscommissie fungeert als klankbord en sparringpartner van de griffier als deze daarom verzoekt.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

1.

De werkgeverscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van de in de Raad vertegenwoordigde fracties.

2.

De werkgeverscommissie benoemt uit haar midden een van de leden als voorzitter;

3.

Bij afwezigheid van de voorzitter benoemt de werkgeverscommissie uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

4.

Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

 • a.
  op eigen verzoek: het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de Raad, het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;
 • b.
  indien het lid aftreedt als lid van de Raad;
 • c.
  indien de Raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.
5.

De voorzitter van de Raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.
  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
 • b.
  het leiden van de vergaderingen;
 • c.
  het doen naleven van deze verordening;
 • d.
  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;
 • e.
  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of zijn plaatsvervanger staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning op het gebied van personeelszaken.

Artikel 5. Besluitvorming

1.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

2.

Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier of zijn plaatsvervanger draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

1.

De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

2.

De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

3.

Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks verslag uit aan de Raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffier Meerssen 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Meerssen gehouden op 3-6-2015 DE RAAD VOORNOEMD;
, de voorzitter
, de griffier