Gemeente Meerssen | Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021

Officiele publicatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021

De raad van de gemeente Meerssen;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG);

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Meerssen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Meerssen.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

1.

Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Meerssen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Meerssen was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

2.

Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Meerssen gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

3.

De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

4.

De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

1.

de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

2.

de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

3.

Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekkende tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

2.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021.

3.

De Verordening basisregistratie personen Meerssen 2014 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Meerssen, gehouden op 20 oktober 2021.
De voorzitter,
De griffier,

Algemene toelichting

Deze verordening regelt de verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van de gegevens uit de basisregistratie personen aan:

 • -
  organen/teams van de eigen gemeente (op grond van art. 3.8 Wet BRP) en
 • -
  derden (op grond van art. 3.9 Wet BRP)

De Verordening Basisregistratie personen gemeente Meerssen 2014 wordt hiermee ingetrokken.

Een nieuwe verordening BRP is vereist vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarmee gepaard gaande terminologische aanpassingen.

Een andere wijziging betreft de delegatie van de bevoegdheid aan het college tot het aanwijzen van de organen van de gemeente (artikel 1) en derden (artikel 3). Dit heeft als voordeel dat bij aanpassingen hierin niet telkens een nieuwe verordening vastgesteld hoeft te worden.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen uit artikel 1 van de Wet BRP. Dit betreft de begrippen: basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Bedoeld wordt de Basisregistratie personen. Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die bestaat uit centrale door het Rijk beheerde en lokale door gemeenten beheerde voorzieningen.

Ingeschrevene en ingezetene

Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in de gemeente Meerssen woont.

Derde

Een derde is elke natuurlijk persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Met organen van de gemeente worden hier alle organen bedoeld die publiekrechtelijke taken uitvoeren voor en namens de gemeente Meerssen. De medewerkers die behoren tot deze organen kunnen ook in dienst zijn bij een andere instantie. (Te denken valt hierbij aan Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of leerplichtambtenaren werkzaam in de gemeente Maastricht)

Uitgangspunt voor de bepaling welke gegevens een medewerker mag raadplegen is het principe dat niet meer gegevens geraadpleegd mogen worden dan noodzakelijk voor de taakuitoefening.

Om dit voor de verschillende medewerkers te kunnen bepalen wordt aansluiting gezocht bij het zogenoemde Autorisatiebesluit GABA van de Minister van BZK.

In dit besluit wordt geregeld tot welke persoonsgegevens de gemeente Meerssen als afnemer van de gegevens uit de landelijke Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBAV) gerechtigd is.

In het Autorisatiebesluit wordt specifiek per gemeentelijke taak aangegeven welke gegevens set daarbij hoort.

Door bij dit Autorisatiebesluit aan te sluiten kan aan bovengenoemd uitgangspunt worden voldaan.

Artikel 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van toegang tot gegevens uit de BRP aan derden deels al voorzien in de Wet BRP. Desondanks kan er sprake zijn van een lokale situatie die het gemeenschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft voorzien. De gemeente kan bepalen dat specifieke categorieën derden die maatschappelijk relevante werkzaamheden verrichten zekere gegevens verstrekt mogen worden.

De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 Gemeentewet.

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal criteria als uitgangspunt te nemen. Hier moet hierbij gaan om werkzaamheden:

 • -
  die samenhangen met een overheidstaak;

 • -
  gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij sprake is van een overheidsverantwoordelijkheid;

 • -
  waarbij gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen gerechtvaardigd is.

Derden met schriftelijke toestemming

Gegevens mogen volgens artikel 3.8 lid 1 onder a Wet BRP op verzoek aan een derde verstrekt worden als de ingeschrevene zelf hiervoor vooraf schriftelijke toestemming geeft.

Beperkte gegevensverstrekking

Er kunnen volgens artikel 2 van deze verordening aan derden enkel gegevens worden verstrekt over ingezetenen en ex-ingezetenen, die op moment overlijden inwoners waren van de gemeente Meerssen.

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking van gegevens uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Dit betreft de volgende gegevens: de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of geregistreerd partner, het al dan niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner of de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de bijhoudings-gemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

De tekst van dit artikel behoeft geen nadere toelichting.