Gemeente Meerssen | VERKEERSBESLUIT Schietecoven

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT Schietecoven

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

• het invoeren van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer, van de Bokstraat, Hekstraat en Putstraat onderscheidenlijk vanaf:

 • kruispunt Nieuwe Vliekerweg/Bokstraat;
 • kruispunt Nieuwe Vliekerweg/Hekstraat;
 • kruispunt Humcoveri/Humco verstraat/Vis weg;
 • kruispunt Vlielc/Humcoven/Putstraat,

elke dag tussen 06.00 uur en 09.00 uur en 16.00 uur en 19.00 uur; {vetgedrukt is wijziging t.o.v. verkeersbesluit van 31 juli 2012)

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Gemeente Meerssen

Bezoekadres: Bestuurscentrum Beekstraat 51 6231 LE Meerssen

Telefoon 14 043 Fax 043-3648100

Postadres: Postbus 90 6230 AB Meerssen

KVK-nummer: 50443089

Overwegende,

dat de wegen Hekstraat en Putstraat enerzijds functioneren als toegangsweg voor de gebruikers en aanwonenden van de percelen aan de Hekstraat en de Putstraat en anderzijds een verbinding vormen tussen het centrum van Meerssen en de Ringweg rondom de Luchthaven en het in realisatiefase zijnde bediijventerrein BMAA;

dat deze verbinding veelvuldig en met name in de ochtend en avondspits gebruikt wordt als sluiproute door gemotoriseerd verkeer dat vanaf het noorden (Vliegveldweg/Nieuwe Vliekerweg) zich een weg zoekt richting Meerssen/Maastricht of (A79) Valkenburg aan de Geul;

dat de hoedanigheid van beide wegen (smal en bochtig) niet zodanig is, dat zij geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer dat deze wegen benut als sluiproute;

dat voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer een alternatieve beter begaanbare route aanwezig is zonder onacceptabele omrijdafstanden;

dat in casu het sluipverkeer tevens leidt tot een niet acceptabele aantasting van het plaatselijke woon- en leefklimaat;

dat tevens beide wegen veelvuldig gebruikt worden voor langzaam verkeer en toeristen verblijvende op de camping D'n Uul;

dat deze verharde wegen in het beheer van de gemeente Meerssen zijn;

dat de weg zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg II buiten de bebouwde kom;

2013/7077

Vervolg-blad

dat het in de huidige situatie reeds een beperking van het gebruik is vastgesteld en via bebording is kenbaar gemaakt;

dat blijkens het op 16 september 2013 plaatsgevonden overleg met het bewonerscomité Schietecoven tevredenheid is over het effect van het op 31 juli 2012 genomen besluit;

dat een algemene geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer in de gegeven situatie tot onbereikbaarheid van percelen van derden leidt en derhalve praktisch niet te verwezelijken is;

dat kenbaar is gemaakt dat de tijdperiode van de geslotenverklaring als hier aan de orde, in de ochtend en avond met één uur verruimd zou moeten worden teneinde betere aansluiting te hebben met de verkeersspitsperiode;

dat het beleid van de gemeente Meerssen is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid binnen haar eigen gemeentegrenzen verder te verbeteren (bron: Toekomstvisie Meerssen);

dat een verruiming van de geslotenverklaring als hier aan de orde, niet op bezwaren stuit, wordt gedragen door de bewoners van Schietecoven en de verkeersveiligheid bevordert;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat ons college de naleving in casu van de verkeersmaatregel zal laten plaatsvinden met steekproefsgewijze inzet van eigen toezichthouders/Boa's;

dat het ontwerp besluit met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb ter visie heeft gelegen van 2 oktober 2013 tot en met 12 november 2013;

dat op 22 oktober 2013, derhalve tijdig, een zienswijze is ingekomen van L. Jansen-Houbiers, Humcoverstraat 149, 6231 JN Meerssen;

dat in de zienswijze wordt kenbaar gemaakt het moeten omrijden via drukkere routes;

dat tevens in overweging wordt gegeven om onthefmg te verlenen voor nabij wonende inwoners;

dat de zienswijze niet kan worden onderschreven;

dat in casu gemotoriseerd verkeer richting autosnelweg A2 gebruik dient te maken van de gebiedsontsluitingswegen en niet via erftoegangswegen;

dat het verlenen van ontheffingen om in de aangeduide spitsuren toch gebruik te mogen maken van de erftoegangswegen voor het bereiken van de autosnelweg A2 het beoogde (verkeersluwer maken van de erftoegangswegen gedurende de spitsuren) doorkruist;

BESLUITEN:

 • 1.
  de ingekomen zienswijzen als aangehaald ongegrond te verklaren;
 • 2.
  de onderborden bij het bord C12 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer van de Bokstraat, Hekstraat en Putstraat onderscheidenlijk vanaf:
  • kruispunt Nieuwe Vliekerweg/Bokstraat;
  • kruispunt Nieuwe Vliekerweg/Hekstraat;
  • kruispunt Humcoven/Humcoverstraat/Visweg;
  • kruispunt Vliek/Humcoven/Putstraat) als volgt te laten luiden:
  • "van 06.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur" en
  • "uitgezonderd bestemmingsverkeer" (OB 108),
 • 1.
  via bord D04 met onderbord "elke werkdag van 06.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur" en onderbord "uitgezonderd bestemmingsverkeer" (OB 108) van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 weggebruikers te attenderen op het verbod als bedoeld onder 2.

Meerssen, 19 november 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings

mr. H.W. Schmidt