Gemeente Meerssen | Verkeersbesluit: het instellen van een parkeerverbod in de Koningin Julianastraat

Officiele publicatie

Verkeersbesluit: het instellen van een parkeerverbod in de Koningin Julianastraat het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden in de Koningin Julianastraat (vanaf kruispunt met Prinses Ireneweg  tot en met  parkeerplaats “De Kastanjeboom”).

501678

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), (o.m. artikel 12) het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende,

dat de Koningin Julianastraat in het beheer is van de gemeente Meerssen;

dat de Koningin Julianastraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom;

dat het een openbare weg betreft met een breedte van ongeveer 5,60 m;

dat door de beperkte breedte van de weg het parkeren van voertuigen kan leiden tot verkeersonveilige situaties voor het verkeer vanaf en naar het kruispunt Prinses Ireneweg/Koningin Julianastraat;

dat motorvoertuigen bij het passeren van geparkeerde voertuigen hierdoor genoodzaakt zijn om over de andere weghelft te rijden;

dat door de beperkt overgebleven wegbreedte en de relatief hoge snelheid van het bergaf tegengesteld verkeer, bij deze manoeuvre zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan;

dat het derhalve gewenst is aan de zuidzijde van de Koningin Julianastraat, vanaf het kruispunt met de Prinses Ireneweg tot en met parkeerplaats “De Kastanjeboom” aan beide zijden een parkeerverbod in te stellen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie naar aanleiding van het gestuurde ontwerp verkeersbesluit geen noodzaak heeft gezien om advies uit te brengen;

dat van de aan de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, het verzekeren van de veiligheid op de weg ten grondslag ligt aan dit besluit;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 5 juli 2018 t/m 8 augustus  2018;

dat tijdens de termijn van ter visie legging geen zienswijzen zijn ingekomen;

dat er geen reden is om het ontwerp-verkeersbesluit inhoudelijk te wijzigen;

BESLUIT

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, door belanghebbenden beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt én een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Er kan ook digitaal een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meerssen, 10 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders van Meerssen
Namens deze, EHG Moonen
Beleidsadviseur Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, door belanghebbenden beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt én een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Er kan ook digitaal een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Relevante documenten en links