Gemeente Meerssen | VERKEERSBESLUIT

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake oplaadpunt voor elektrische voertuigen parkeerplaats OV knooppunt Meerssen (Stationstraat/Parallelweg)

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), (o.m. artikel 12) het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

overwegende,

dat de gemeente Meerssen de leefbaarheid binnen haar gemeente wil verbeteren;

dat dit gebeurt door middel van het stimuleren van duurzaam vervoer;

dat elektrische voertuigen hier onderdeel van uitmaken;

dat voor het gebruik van elektrische voertuigen voldoende oplaadpunten aanwezig dienen te zijn;

dat binnen de gemeente Meerssen per kern ten minste één elektrisch oplaadpunt aanwezig moet zijn in de openbare ruimte;

dat hiervoor per oplaadpunt twee openbaar toegankelijke parkeerplaatsen benodigd zijn;

dat op deze parkeerplaatsen alleen elektrische voertuigen gebruik mogen maken van de parkeerplaats ten behoeve van het opladen van de auto;

dat dit zichtbaar is door een verbinding tussen oplaadpunt en auto;

dat deze specifieke parkeerplaatsen formeel geregeld dienen te zijn;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW, overleg heeft plaatsgevonden met de brigadier van politie, aanspreekpunt verkeer, Basiseenheid Heuvelland;

dat de politie op 29 januari 2018 heeft kenbaar gemaakt dat het voorgenomen besluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf 11 februari 2018 t/m 14 maart 2018;

dat op 28 februari 2018 door NS Stations, Postbus 6433, 5600 HK Eindhoven in de hoedanigheid van eigenaar van de openbare parkeerplaats als eerste reactie te kennen is gegeven geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van e-palen op de parkeerplaats;

dat op 7 juni 2018 alsnog door NS Stations schriftelijk toestemming is verleend voor het plaatsen van de e-palen op de parkeerplaats; er geen redenen zijn om het ontwerp-besluit te herzien of te wijzigen;

dat verder geen schriftelijke noch mondelingen zienswijzen zijn ingekomen / ingebracht;

dat er geen aanleiding is om het ontwerp verkeersbesluit aan te passen of te wijzigen;

BESLUITEN:

Door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen), restricties op te leggen in het gebruik van twee parkeerplaatsen (volgens tekening) ter plaatse van 2 parkeerplaatsen op de parkeerplaats van het OV-knooppunt Meerssen aan de Stationstraat/Parallelweg Meerssen.

Meerssen, 11 juli 2018.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

E.H.G. Moonen

(beleidsadviseur Ruimte)

Bijlage: bebordingstekening behorende bij verkeersbesluit