Gemeente Meerssen | VERKEERSBESLUIT

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

Verkeersbesluit inzake:

verkeersregulering t.b.v. het weren van sluipverkeer tussen Pastoor van Eijsstraa t en Bamfordweg/Europalaan Beek en tijdelijke snelheidsmaatregelen St. Catharinestraat

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), (o.m. artikel 12) het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende,

dat reeds in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan “Meerssen op weg naar 2020” is vastgelegd dat een knelpunt verwacht wordt in de Burgemeester Visschersstraat zodra de infrastructuur rondom “Aviation Valley” gereed is;

dat blijkens onderzoek in 2016 sprake is van meer dan 50% transit verkeer tussen de Pastoor van Eijsstraat en de Europalaan Beek en visa versa via de Burgemeester Visschersstraat;

dat de Burgemeester Visschersstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom, waar vanaf het kruispunt met de Beekerweg in oostelijke richting sprake is van een 30 km zone gebied;

dat benevens de intensiteit van transitverkeer ook sprake is van het niet naleven van de maximaal toegestane snelheid (V85 > 40 km/uur);

dat door beide genoemde feiten en omstandigheden redelijkerwijs gesteld kan worden dat het woon- en leefklimaat verstoord wordt;

dat veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden met afvaardiging van de bewoners van de Burgemeester Visschersstraat e.o. en het buurtnetwerk Ulestraten over te treffen verkeersmaatregelen ter verbetering van het woon- en leefklimaat;

dat in gezamenlijkheid (gemeente en bewoners/buurtnetwerk het standpunt ingenomen is dat een structurele oplossing gevonden kan worden door de aanleg van een nieuwe oostwesttangent ten noorden van de woonkern Ulestraten;

dat het proces om tot realisatie te komen van nieuwe infrastructuur veelal meerdere jaren in beslag neemt;

dat in afwachting van een beoogde realisatie van nieuwe infrastructuur tijdelijke maatregelen worden getroffen om te komen tot een herstel van het woon- en leefklimaat in deBurgemeester Visschersstraat;

dat de tijdelijke maatregelen bestaan uit het afsluiten van de Burgemeester Visschersstraat ter hoogte met de splitsing met de Don Boscostraat alsmede rijrichting-verplichtingen op diverse kruisingen van de gebiedsontsluitingswegen die door de woonkern lopen, voor gemotoriseerd verkeer niet zijnde bestemmingsverkeer;

dat daarmee weliswaar meer verkeer door de St. Catharinastraat zal gaan rijden, doch deze weg is in het GVVP gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg en mag, ondanks de beperkte profielbreedte op een aantal wegdelen, geschikt geacht worden om extra verkeer te genereren gelet op de vastgestelde marge tussen feitelijke intensiteit (WKR-gegevens) en de genormeerde intensiteit (GVVP) voor een gebiedsontsluitingsweg;

dat, zodra van realisatie van de aangehaalde oostwesttangent sprake is, de verkeersintensiteit in de St. Catharinastraat en de modaliteit (voertuigverdeling) ten voordele voor de aanwonende bewoners duurzaam zal wijzigen en het daarmee verantwoord wordt geacht, in de afweging van de diverse belangen, om de onderhavige verkeersmaatregelen te treffen ter beteugeling van sluipverkeer op de erftoegangswegen in Ulestraten;

dat in het verlengde van vorenstaande afwegingen het passend wordt geacht om de maximaal toegestane snelheid op de St. Catharinastraat en een deel van de pastoor van Eijsstraat tijdelijk te verlagen naar 30 km/uur hetgeen, ingeval van een genormaliseerd verkeersgedrag, ten goede zal komen aan het woon- en leefklimaat en de verkeersveiligheid;

dat het verrichten van controles op het naleven van hetgeen met dit verkeersbesluit wordt gereguleerd, ook ten goede zal komen aan het woon- en leefklimaat en de verkeersveiligheid;

dat van de aan de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, het verzekeren van de veiligheid op de weg alsmedehet voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden ten grondslag ligt aan dit besluit;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg plaatsvindt met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 1 mei 2017 heeft kenbaar gemaakt dat bestemmingsverkeer gedefinieerd wordt als verkeer dat een bestemming heeft op het aanliggend deel van de weg (aanwonenden, werknemers, bezoekers of leveranciers van aanliggende bedrijven; dat het doorgaande verkeer (sluipverkeer) geen bestemming aan de aanliggende weg heeft en dus geen bestemmingsverkeer is;

dat in geval van handhaving door de politie een weggebruiker die niet onder het begrip “bestemmingsverkeer” kan worden gerangschikt, een overtreding begaat;

dat voor de politie het begrip “bestemmingsverkeer” erg ruim/rekbaar en zodoende moeilijk te handhaven is;

dat voor het overige het onderhavige verkeersbesluit voor de politie handhaafbaar en derhalve aanvaardbaar is;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 2 maart 2017 t/m 12 april 2017;

dat tijdens de termijn van ter visie legging een zienswijze is ingekomen van de heer E. Theng, Europastraat 27, 6235 BT Ulestraten;

dat de zienswijze als volgt luidt: “Gaarne opname van verkeerstellingen van de aanliggende straten van de Burgemeester Visschersstraat te Ulestraten met name de Europastraat te Ulestraten, voor en na de realisatie van dit ontwerpverkeersbesluit. Indien door dit verkeersbesluit het woon- en leefklimaat verslechtert hiertoe een passende adequate oplossing te scheppen.”;

dat aan voornoemde zienswijze is en zal worden tegemoet gekomen in de vorm van reeds plaatsgevonden verkeersmonitoring en plaats te vinden verkeersmonitoring na uitvoering van de te treffen verkeersmaatregelen;

dat het treffen van aanvullende maatregelen aan de orde is wanneer een causaal verband aantoonbaar is tussen het effect van voorliggend verkeersbesluit en de constatering van een verslechtering van het woon- en leefklimaat;

dat eventuele aanvullende maatregelen geen deel uit kunnen maken van het onderhavige verkeersbesluit en separate besluitvorming zullen vergen;

dat de zienswijze geen aanleiding geeft om aanpassingen te doen aan het ontwerp-verkeersbesluit;

dat de positie van de in de bij het ontwerp-verkeersbesluit behorende bebordingstekening aangeduide locatie van de afsluiting van de Burgemeester Visschersstraat in het onderhavige verkeersbesluit gecorrigeerd wordt;

dat voor de duidelijkheid in het verkeersbesluit het tijdelijke karakter van de toegestane maximale snelheid in de St. Catharinastraat wordt vastgelegd dit ter vermijding van mogelijke conflicten met andere wetgeving;

BESLUITEN:

Relevante documenten en links