Gemeente Meerssen | VERKEERSBESLUIT

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

Verkeersbesluit inzake:

het instellen van een parkeerverbod op de Lange Raarberg (vanaf rotonde tot aan de Korte Raarberg);

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), (o.m. artikel 12) het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende,

dat de Lange Raarberg in het beheer is van de gemeente Meerssen;

dat de Lange Raarberg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom;

dat het een openbare weg betreft met een breedte van ongeveer 5,70 m;

dat een tweerichtingsfietspad parallel ten zuiden van de weg ligt;

dat het niet is toegestaan te parkeren op een fietspad;

dat de berm aan de zuidzijde een breedte heeft van ongeveer 0,50 m;

door de beperkte breedte van de berm voertuigen geparkeerd staan op de rijbaan/fietspad;

dat motorvoertuigen bij het passeren van geparkeerde voertuigen hierdoor genoodzaakt zijn de dubbele doorgetrokken markering te doorkruisen om over de andere weghelft te rijden;

dat door de beperkt overgebleven wegbreedte en de relatief hoge snelheid van het bergaf tegenliggende verkeer, bij deze manoeuvre zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan;

dat de wegmarkering voldoet aan de essentiële herkenbaarheid kenmerken;

dat het doorkruisen van een doorgetrokken streep niet is toegestaan;

dat het derhalve gewenst is aan de zuidzijde van de Lange Raarberg, vanaf de rotonde tot aan de Korte Raarberg, een parkeerverbod in te stellen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 31 augustus 2016 heeft kenbaar gemaakt dat het voorgestane besluit aanvaardbaar en handhaafbaar is;

dat tijdens de informatiebijeenkomst op 5 oktober 2016 mondeling gevraagd is of het mogelijk is een aantal langsparkeerplaatsen te maken in de berm tussen fietspad en rijloper in combinatie met rijloper-versmalling om de snelheid ter plaatse te verminderen;

dat dit verzoek getoetst is aan de duurzaam veilig richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom in relatie tot de beschikbare profielbreedte;

dat geconcludeerd is dat de profielbreedte te gering is om langsparkeerplaatsen te realiseren naast de rijloper zonder afbreuk te doen aan de duurzaam veilig richtlijnen;

dat het bestaande wegprofiel voldoet aan de duurzaam veilig richtlijnen en fysieke snelheid-remmende maatregelen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet zullen bijdragen aan een hogere verkeersveiligheid;

dat van de aan de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, het verzekeren van de veiligheid op de weg ten grondslag ligt aan dit besluit;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 3 november 2016 t/m 14 december 2016;

dat tijdens de termijn van ter visie legging zijn vier zienswijzen ingekomen en wel van:

 • 1.
  Mevrouw L. Robberts, Korte Raarberg 51, 6231 KP Meerssen (reg. nr. 280814);
 • 2.
  De heer R. Semmeling, Lange Raarberg 28, 6231 RN Meerssen (reg. nr. 284067);
 • 3.
  De heer drs. L. Verleisdonk, Lange Raarberg 12, 6231 RN Meerssen (reg. nr. 282738);
 • 4.
  De heer mr. J. Biemond, Lange Raarberg 8, 6231 RN Meerssen (reg. nr. 283612);

dat alle vier de zienswijze-indieners pleiten voor parkeervakken op de rijloper, met als primair argument dat daarmee de snelheid wordt geremd als secundair dat bezoekers kort bij hun woning kunnen parkeren;

dat hiervoor al is beargumenteerd waarom niet gekozen wordt voor parkeervakken op de rijloper;

dat de ingebrachte zienswijzen daarin geen verandering teweeg brengen;

dat het tot stand brengen van parkeerfaciliteiten in de openbare ruimte voor bezoekers van grondgebonden woningen, zoals aan de orde gesteld door de zienswijze-indieners, geen belang, noch een taak is van de wegbeheerder;

dat er geen gegronde redenen zijn om het ontwerp verkeersbesluit te wijzigen;

BESLUITEN:

Door middel van het plaatsen van de borden E01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een tweezijdig parkeerverbod in te stellen in de Lange Raarberg (zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening).

Meerssen, 7 februari 2017.

het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings M.A.H. Clermonts-Aretz

Bijlage:

Bebordingsplan tweezijdig parkeerverbod Lange Raarberg

Relevante documenten en links