Gemeente Meerssen | Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Noodverordening gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Noodverordening gemeente Meerssen

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG,

OVERWEGENDE

dat te verwachten is, dat naar aanleiding van de wateroverlastramp die de gemeente Meerssen en wijde omgeving heeft getroffen, velen naar de gemeente Meerssen zullen komen om het rampgebied te bekijken;

dat dit ramptoerisme, naar gevreesd moet worden, zal leiden tot een ernstige verstoring van de hulpverlening en een ernstig gevaar voor de openbare orde en de verkeersveiligheid zal veroorzaken en dat met het oog daarop maatregelen getroffen dienen te worden,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1

1.

Het is een ieder, niet woonachtig in de gemeente Meerssen, die niet aannemelijk kan maken zich op het grondgebied van de gemeente Meerssen te bevinden voor een ander doel dan een bezoek aan het rampgebied, verboden zich in de gemeente Meerssen op te houden.

2.

Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bekend is gemaakt dat het is opgeheven.

Artikel 2

Alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde, verkeersveiligheid en/of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen, dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na haar vaststelling en bekendmaking.

Maastricht, 15 juli 2021, 16.00 uur.
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg,