Gemeente Meerssen | Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2.4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 31 mei 2012 de Structuurvisie Buitengebied Gemeente Meerssen gewijzigd heeft vastgesteld.

Met de Structuurvisie Buitengebied geeft de gemeente Meerssen uitwerking aan haar toekomstvisie op het buitengebied. In deze visie wordt aangegeven welke ontwikkelingen op welke plaats nog mogelijk en wenselijk zijn en welke tegenprestatie daarvoor geleverd moet worden. Nieuwe ontwikkelingen zijn namelijk alleen mogelijk als ook een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het buitengebied.

De meest belangrijke wijzigingen ten opzichte van het concept Structuurvisie Buitengebied hebben betrekking op het volgende:

  • Nieuwvestiging van agrarische bedrijven is alleen mogelijk als dit een oplossing biedt voor een knelpunt, bijvoorbeeld indien verplaatsing van een agrarisch bedrijf noodzakelijk is in verband met een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling ter plaatse en indien er geen bestaande bedrijfslocatie beschikbaar is. Knelpunten van buiten de gemeente Meerssen worden niet gefaciliteerd.
  • Agrarische omschakeling naar en uitbreiding van een hoveniersbedrijf is alleen toegestaan indien deze bedrijven de planten in de volle grond telen.
  • Nieuwe kleinschalige voorzieningen op het gebied van niet-gebiedseigen recreatie en toerisme alleen mogen worden opgericht in of direct aansluitend aan bestaande bebouwing.
  • Bij hergebruik van agrarische gebouwen wordt wel gestreefd naar (kleinschalige) recreatieve functies, horeca en/of zakelijke dienstverlening.
  • De realisering van vakantieappartementen bij een functionerend agrarisch gebruik wordt in de ontwerp structuurvisie Meerssen gelijk behandeld als de module voor solitaire woningbouw (€ 100,- per m²). Uitgangspunt hierbij is dat dergelijke vakantieappartementen eigenlijk niet thuis horen op een functionerend agrarisch bedrijf.
  • Er is geen financiële bijdrage van toepassing voor de realisering van vakantieappartementen bij een functionerend agrarisch bedrijf. Wel geldt dat er sprake moet zijn van kwaliteitsverbetering.

De Structuurvisie Buitengebied Gemeente Meerssen en het vaststellingsbesluit liggen van 20 september 2012 t/m 17 oktober 2012 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. De structuurvisie is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur). Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702 / 043-3661710. Email: info@meerssen.nl.

Meerssen,

20 september 2012.
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.