Gemeente Meerssen | Vaststelling Saneringsprogramma spoorweggeluid omgeving Prinses Wilhelminaweg te Bunde

Officiele publicatie

Vaststelling Saneringsprogramma spoorweggeluid omgeving Prinses Wilhelminaweg te Bunde

In de gemeente Meerssen liggen woningen die vanwege railverkeerslawaai een te hoge geluidbelasting ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren 90 gemeld bij het toenmalige ministerie van VROM en behoren nu tot de zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. De gemeente Meerssen is al jaren bezig met de uitvoering van geluidsaneringsprojecten langs drukke wegen en spoorwegen. Er zijn al veel woningen gesaneerd en voorzien van een goed leefklimaat.

Op 31 augustus 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het saneringsprogramma Railverkeerslawaai Bunde, Meerssen II. Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidbelasting - veroorzaakt door het spoorlawaai - op de gevel van woningen zoveel mogelijk te beperken. In de voorliggende situaties heeft het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het treffen van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen. Het saneringsprogramma bestaat uit een akoestisch onderzoek en een UK/S formulier.

Om de berekende geluidbelasting op de gevel van de woning ook in de toekomst te kunnen waarborgen, dient het saneringsprogramma te worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Geluidsaneringsprojecten

In het saneringsprogramma Railverkeerslawaai Bunde, Meerssen II is rekening gehouden met de sanering van de eerstelijnsbebouwing langs de Prins Willem Alexanderlaan, Spoorlaan, Vliegenstraat, Hemelboomlaan, Acacialaan, Prinses Wilhelminaweg, Prinses Margrietlaan en Prinses Beatrixstraat in Bunde.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Waar kan ik dit saneringsprogramma bekijken en vragen stellen?

U kunt het saneringsprogramma van 16 september t/m 27 oktober 2021 bekijken en vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Bent u het niet eens met dit saneringsprogramma?

U kunt bij het college van burgemeester en wethouders tot en met 27 oktober 2021 een zienswijze omtrent het saneringsprogramma kenbaar maken en eventueel feiten en/of omstandigheden naar voren te brengen die met het oog op de definitieve besluitvorming van belang kunnen zijn. Dit kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling doen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Een schriftelijke zienswijze dient ondertekend te zijn en ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • a)
  uw naam, adres en telefoongegevens;
 • b)
  de dagtekening;
 • c)
  een omschrijving van het plan of besluit waarover u een zienswijze indient;
 • d)
  de redenen waarom u een zienswijze indient.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u zich voor het maken van een afspraak wenden tot de heer R. Baltesen, juridisch medewerker van de Afdeling Ruimte, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 043. De voorkeur gaat uit naar een schriftelijke reactie.

NB: Dit is een gewijzigde bekendmaking. In de eerdere bekendmaking was abusievelijk aangegeven dat u tegen het vaststellen van het saneringsprogramma een bezwaarschrift kon indienen. U kunt dus wel een zienswijze indienen, indien u het niet eens bent met het saneringsprogramma. Eerder ingekomen bezwaarschriften zullen als zienswijzen worden aangemerkt.