Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan Waterval 14, Ulestraten, Meerssen

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan Waterval 14, Ulestraten, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan ‘Waterval 14’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied omvat de locatie plaatselijk bekend Waterval 14 te Ulestraten, percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie L nummers 198, 199, 200 en 410 (deels). Het doel van het bestemmingsplan is de huidige agrarische bedrijfsbestemming om te zetten in een woonbestemming met de mogelijkheid voor een bed & breakfast, de bouwmogelijkheden te beperken en een landschappelijke inpassing planologisch vast te leggen.

Voornoemd besluit en de bijbehorende stukken liggen van 10 oktober t/m 20 november 2013 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte (043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen. De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

9 oktober 2013
Burgemeester en Wethouders van Meerssen