Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 28 juni 2012 het bestemmingsplan ‘eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied omvat de gronden gelegen tussen de Maastrichterweg en het rijksmonument Rothemermolen (Molenveldweg 5,7, 6231 BL Rothem), percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie B nummers 5469, 6191, 4770 en 4773. Het doel van het bestemmingsplan is de de aanleg van een sedimentatiezone in dit gebied mogelijk te maken. Dit betreft een omleiding en verbreding van de beek ‘de Kanjel’ die ervoor zorgt dat het van nature in het water aanwezige slib afgevangen wordt zodat het historische waterstelsel van de Landgoederenzone in stand kan worden gehouden.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen in het kort: de in het plangebied aanwezige rioolwatertransportleiding is opgenomen in het bestemmingsplan en regels ten aanzien van de hiervoor geldende beschermingszone zijn toegevoegd.

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen vanaf 12 juli 2012 t/m 22 augustus 2012, op afspraak, ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur).

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp kan eenieder die gedurende de genoemde termijn van 6 weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de wijzigingen bedenkingen heeft beroep instellen

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

12 juli 2012
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.