Gemeente Meerssen | Vastgestelde bestemmingsplannen ‘Geulderlei 3’ en ‘Vogelzang 66’

Officiele publicatie

Vastgestelde bestemmingsplannen ‘Geulderlei 3’ en ‘Vogelzang 66’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Meerssen in de vergadering van 17 december 2009 de bestemmingsplannen

  • ‘Geulderlei 3’ (6243NG)
  • ‘Vogelzang 66’ (6231RM)

ongewijzigd heeft vastgesteld.

Met het bestemmingsplan ‘Geulderlei 3’ wordt een juridisch - planologisch kader geboden voor de realisatie van twee burgerwoningen ter plaatse van de bestaande woning Geulderlei 3.

Met het bestemmingsplan ‘Vogelzang 66’ wordt een juridisch - planologisch kader geboden voor de uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning, de bouw van een bedrijfsloods en de aanleg van een zwembad.

De bestemmingsplannen, inclusief de bijbehorende stukken, liggen met ingang van 14 januari 2010 gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage. U kunt de informatie raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/9142 (Vogelzang 66) en 2009/9146 (Geulderlei 3). Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702 / 043-3661710, in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

13 januari 2010 Burgemeester en Wethouders van Meerssen.