Gemeente Meerssen | Vastgesteld wijzigingsplan Beekerweg te Ulestraten

Officiele publicatie

Vastgesteld wijzigingsplan Beekerweg te Ulestraten

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 1 juni 2021 het wijzigingsplan ‘Beekerweg te Ulestraten’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Bedrijventerrein – Luchthaven’ en ‘Groen’.

Ter inzage

Het wijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.0938.WPUitbrBamford-VG01 ligt met ingang van 16 juni 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen (telefoon 14 043), Markt 50 in Meerssen. Het vastgestelde wijzigingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Van 16 juni tot en met 28 juli 2021 kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken;

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.