Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 14 december 2017 het bestemmingsplan “Veegbestemmingsplan 2017” heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Meerssen maken tevens bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet geluidhinder hebben besloten hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen voor het perceel Klinkenberg 150 te Meerssen.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

  • Broekhoven 5a Geulle, inzake een persoonsgebonden overgangsrecht voor het bewonen van het bestaande pand;
  • Cazenderstraat 14 Meerssen, inzake legalisatie van een woningsplitsing, een paardrijbak. lichtmasten en enkele bijgebouwen;
  • Groenstraat 1 Meerssen, legalisatie van een vakantieappartement/coachings- trainingsruimte en een paardenstal;
  • Hekstraat ongenummerd Ulestraten, inzake de legalisatie van een paardenstal;
  • Holstraat 154 Meerssen, inzake de realisatie van een stal;
  • Klinkenberg 150 Meerssen: inzake de legalisatie van een woning;
  • Raar 41 en 41a Meerssen, inzake de legalisatie van drie woningen, een paardrijbak en een opslag van silagepakken;
  • Tussen de Bruggen 1 Meerssen, inzake de legalisatie van een schapenstal, een kweekkas en een overkapping;
  • Vliek 32a Ulestraten, inzake de legalisatie van een bedrijfswoning.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn naar aard en omvang beperkt en hebben niet geleid tot een wezenlijk ander plan. De wijzigingen zijn benoemd in een Nota van Wijzigingen die als bijlage is opgenomen bij het raadsbesluit.

Inzage en beroep

Het bestemmingsplan ‘Veegbestemmingsplan 2017’ met het bijbehorende raadsbesluit en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 8 februari 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen (telefoon 14 043). Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06002-VA01. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend tegen (de vaststelling van) het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan c.q. ontwerpbesluit hogere grenswaarde, dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Meerssen, 7 februari 2018