Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 02 februari 2017 het bestemmingsplan ‘Veegbestemmingsplan 2015’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak “Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance”, als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

  • Andreas Sauerlaan 4, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen;
  • Cazenderstraat 16, Meerssen inzake het legaliseren van een paardenstal en een hekwerk;
  • Gank 7, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning;
  • Genzon 46, Ulestraten inzake het legaliseren van een paardenstal en een loods;
  • Hulserstraat 35, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen/appartementen;
  • Lange Raarberg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen L237, 238, 253 en L260) inzake het legaliseren van paardenstallen en een stalling/berging;
  • Vliegveldweg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen, K408) inzake het legaliseren van een stal/berging en een aantal hekwerken;
  • Vliek 25, Ulestraten inzake het legaliseren van een tweetal stalletjes en het legaliseren van een tweetal uitbreidingen van bestaande stalletjes;
  • Westbroek 5a, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning en een stalling/berging.

Gewijzigde vaststelling

Het plan is op onderdelen gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in een Nota van Wijzigingen, die als bijlage bij het raadsbesluit is opgenomen.

Ter inzage en beroep

Het bestemmingsplan ‘Veegbestemmingsplan 2015’ met het bijbehorende raadsbesluit ligt gedurende 6 weken ingaande op 15 maart 2017 (tot en met 25 april 2017) op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen (telefoon 14 043). Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06001-VG01.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Meerssen, 15 maart 2017

Burgemeester en Wethouders van Meerssen