Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woning Pasweg’

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woning Pasweg’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 15 oktober 2009 het bestemmingsplan ‘Woning Pasweg’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Met het bestemmingsplan ‘Woning Pasweg’ wordt beoogd een juridisch planologisch kader te bieden voor het bouwen van een burgerwoning in de tuin, rechts naast de bestaande woning Pasweg 20C te Bunde.

Het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, ligt met ingang van 12 november 2009 gedurende een periode van zes weken voor een ieder op afspraak ter inzage bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen, tel. 043-3661702/043-3661710, e-mail info@meerssen.nl.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm  → 2009/7891. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur).

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

11 november 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.