Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding golfbaan Meerssen’

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding golfbaan Meerssen’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 25 februari 2010 het bestemmingsplan ‘uitbreiding golfbaan Meerssen’ gewijzigd heeft vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de ontwikkelingen ter plekke, welke de uitbreiding van de golfbaan te Bunde alsmede de realisatie van natuur betreffen op percelen langs de Hoolstraat en gronden gelegen tussen de Dennenberg en de Kloosterweg.

Een zienswijze van het Waterschap Roer en Overmaas heeft geleid tot aanpassing van de begrenzingen van de waterbuffer binnen het plangebied alsmede toevoeging van een tweetal teksten in de toelichting van het bestemmingsplan betreffende de inrichting en het beheer van de waterlopen en poelen op het golfterrein, zoals deze reeds waren vermeld in het inrichtings- en beheerplan van de golfclub.

Het bestemmingsplan met het bijbehorende inrichtings- en beheerplan alsmede de nota van zienswijzen liggen met ingang van 22 april 2010 gedurende een periode van zes weken voor eenieder op afspraak ter inzage bij het Klantenbureau Bouwen en Milieu in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, Beekstraat 51 te Meerssen (tel. 043-3661702).

Degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/11106. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710. E-mail: info@meerssen.nl